پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ صفحات اصلی / ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

پیش شماره استان مازندران: 011

  نام سمت تحصیلات تلفن
حوزه مدیرعامل
آقای رسول رستخیز مدیر دفتر هیئت مدیره ، مدیرعامل و حسابرسی داخلی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 33353947
  آقای جعفر باقری مدیر حراست   33363401
  آقای ابوالحسن بریمانی مدیر دفتر حقوقی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 33353948
معاونت بهره برداری
آقای مهندس محمد امانی معاون بهره برداری   کارشناسی ارشد برق قدرت 33353349
آقای مهندس محسن تبار جعفر قلی مدیر دفتر فنی انتقال  کارشناسی برق قدرت 33353350
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
  آقای دکتر اسمعیل نقیبی معاون برنامه ریزی و تحقیقات  کارشناسی ارشد برق قدرت
دانشجوی دکتری مهندسی برق
33362082
آقای دکتر بردیا بهنیا مدیر دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات ICT  لیسانس مهندسی کامپیوتر
کارشناس ارشد صنایع
دکتری مهندسی صنایع 
33362854
آقای مهندس محمد علی تقوی مدیر دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد  کارشناس ارشد آمار کاربردی 33353351
معاونت منابع انسانی
مهندس سید سعید موسویون معاون منابع انسانی لیسانس مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
33368028
آقای مهندس علی ایرائی مدیر امور کارکنان و رفاه  کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - گرایش مالی
33353950
آقای حسین حبیبی مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری  کارشناسی ارشد ریاضی 33352476
معاونت طرح و توسعه
آقای مهندس حسین عسکری معاون طرح و توسعه کارشناس مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
33362904
  آقای مهندس سید عیسی سخایی مجری طرحهای پست انتقال  لیسانس مهندسی برق قدرت 33353004
  آقای مهندس محمدتقی عباسی مجری خطوط انتقال  فوق لیسانس مهندسی برق قدرت 33352474
معاونت مالی و پشتیبانی
آقای سیروس عبدالملکی معاون مالی و پشتیبانی   فوق لیسانس مدیریت 33362080
  آقای شیرزاد فلاح مدیر امور مالی و ذیحسابی  لیسانس حسابداری 33360805
آقای رمضانعلی یعقوبی مدیر امور بازرگانی  فوق لیسانس مدیریت دولتی 33363206
  آقای مهندس رضا جعفری پور رئیس اداره نظارت برخدمات  کارشناسی برق 33353951