پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر تحقیقات

نام ونام خانوادگی: فردین عنایتی کلیجی
متولد: 1350

سمت: مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
مدرک: دانشجوی دکتری برق - قدرت 
رشته: برق - قدرت
شماره تماس داخلی: 3305
شماره تماس : 01133353945


 سوابق خدمتی:

 1- نصب و احداث  ایستگاه‌ها و بهره برداری شبکه انتقال و فوق توزیع- برق منطقه ای مازندران و گلستان ‌- سال 1377الی 1381

 2- کارشناس تحقیقات و استاندارد برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1381 الی1393

 3- کارشناس مسئول تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1393 الی1396

4- رییس گروه تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - سال 1396 الی1398

5- مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات برق منطقه ای مازندران و گلستان - از سال 1398

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: اردلان الیاسی
متولد: 1354
سمت: رییس گروه تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
مدرک:دانشجوی  دکتری کامپیوتر 
رشته: کامپیوتر
شماره تماس داخلی: 3306
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: الهه محمدی
متولد: 1359
سمت: کارشناس بررسی اسناد و مدارک علمی
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی

شماره تماس داخلی: 3338
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی:زهراشاکری
متولد: 1365
سمت: کارشناس تحقیقات
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: برق قدرت

شماره تماس داخلی:3324 
شماره تماس : 01133353945

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: بهاره احمدی

متولد: 1367
سمت: کارشناس تحقیقات 
مدرک: کارشناس ارشد
رشته: برق الکترونیک

شماره تماس داخلی: 3337
شماره تماس : 01133353945
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی: سولماز فلاح پور
سمت: کارشناس تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات 
مدرک: کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت دولتی و زبان انگلیسی 

شماره تماس داخلی: 3076
شماره تماس :01133353945 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ونام خانوادگی:سید زینب مهدوی فر

سمت: کارشناس  مستندسازی 
مدرک: کارشناسی 
رشته: مدیریت آموزشی

شماره تماس داخلی: 3337
شماره تماس :01133353945 

بروز رسانی: 1400/10/28 - 16:45
بازدید: 3081