پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

معاونت مالی و پشتیبانی

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

ورود به سیستم جامع مالی
 

شرح وظایف معاونت مالی و پشتیبانی

 • حصول و وصول درآمد شرکت
 • تخصیص بودجه مصوب شرکت به فعالیتهای سرمایه ای و جاری
 • خرید تجهیزات و لوازم فنی و اداری و مصرفی
 • برگزاری مناقصات و مزایده ها
 • تنظیم و انعقاد کلیه قرارداد های فعال شده در شرکت
 • اجرای موازین چیدمانی و انبار و اموال سازمان
 •  ثبت و ضبط فعالیتهای مالی
 • تهیه صورتهای مالی و گزارشات مدیریتی
 • نظارت بر اجرای خدمات پشتیبانی و رفاهی
 • ثبت و ضبط ارسال و مراسلات و مکاتبات کل سازمان
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت
 • پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان و ...

 

 

 
راهبر سایت: قاسمعلی صمدی

بروز رسانی: 1396/11/28 - 10:49
بازدید: 7051