پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها

ورود به نرم افزار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


تعریف نظام پیشنهادها

Suggest در لغت به معنی اظهار عقیده و پیشنهاد کردن آمده است و suggestion به معنی نظام پیشنهادها در مباحث مدیریت مشارکتی به کار رفته است.

 نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بخشی از نظام جامع کیفیت T.Q.M است که به منظور ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنان در راستای بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری در سازمان استقرار
می یابد. نظام پیشنهادها ساز و کار مدیریتی است که منجر به تولید فکر ایده، خلاقیت و نوآوری کارکنان می گردد.

به منظور اجرای هرچه بهتر و دقیق تر نظام پیشنهادها، دبیرخانه مستقل، کمیته هایی به همین نام با اهداف، ارکان، ضوابط و فرآیند مشروح زیر در شرکت برق منطقه ای مازندران تشکیل می گردد.اهداف نظام پیشنهادها

 1- با اخذ پیشنهاد به شان و منزلت انسانی کارکنان ارج می نهیم و قابلیت های آنان در محیط کار را باور داریم که این مهم تجلی مبانی فرهنگ ایرانی و اسلامی است.

2 - فراهم نمودن بستر تحقق اهداف و خط مشی های اساسی به منظور بهینه نمودن فعالیتهای سازمان.

3 - تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در بکارگیری نیروی ابداع و ابتکارکارکنان و شکوفائی استعدادها.

4– نهادینه نمودن فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان.

5 - بهبود روابط انسانی و ایجاد نشاط کارکنان.

6- ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.

7- همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.

8- ارتقاء سطح بهره وری سازمان از طریق کاهش هزینه ها، کاهش ضایعات، بهبود فرآیند کار ، خدمات ، استفاده بهینه از منابع ، صرفه جوئی در مصرف مواد، انرژی و هزینه ها.

9- ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های شرکت و تامین رضایت ذی نفعان .

10- بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار.

11-افزایش قدرت انعطاف پذیری سازمان دربرابرشرایط نامطمئن محیطی وحذف کارهای غیرضروری اداری و کاهش اثرات زیانبار بورو کراسی اداری.

12 - تسهیل در گردش و تسهیم اطلاعات درون سازمان.

13- استقرار فرهنگ بهبود مستمر در همه بخش ها و سطوح فعالیت های سازمانی.

14- پی بردن به قابلیت ها و شناسایی افراد توانمند در سازمان

 

شرح وظایف دبیرخانه نظام پیشنهادها

1 راهنمائی پیشنهاددهندگان برای ارائه پیشنهادهای کامل ، کیفی و قابل اجرا .

2 تشویق کارکنان به ارائه پیشنهاد .

3 اعمال نظر مثبت به منظور تصویب پیشنهادها در کمیته .

4 سرعت بخشیدن دراجرای مراحل نظام پیشنهادها و پیگیری مستمر در رفع مشکلات اجرائی آن .

5 استفاده از شیوه های نوین تبلیغات ، آموزش و اطلاع رسانی  به کارکنان وانجام سایر فعالیت های فرهنگی مناسب بمنظور افزایش آگاهی های عمومی، تسهیل درفرآیند یادگیری سازمانی.

6 انعکاس نظر کارکنان به مدیریت ارشد سازمان و کمیته های نظام پیشنهادها .

7 ثبت و ضبط سوابق پیشنهادها و پیشنهاددهندگان .

8 تهیه ، تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش مشارکت و انجام ارزشیابی سالیانه .

9 انجام کلیه امور نامه نگاری اداری و برقراری ارتباط بین کمیته و کارکنان درهمه بخشها .

10– تشکیل به موقع تنظیم ، دستورکار جلسه ، پیگیری ، ابلاغ مصوبات و اداره جلسات کمیته .

11– تهیه و تدوین فرمها ، دفاتر ، منابع آماری و اطلاعاتی مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد اجرایی و انتشار آنها درراستای ایجاد فرصت های یادگیری .

12– انجام کلیه امور نامه نگاری اداری و برقراری ارتباط بین کمیته و کارکنان درهمه بخش ها .

13- تشکیل به موقع جلسه ،تنظیم ، دستورکار ، پیگیری ، ابلاغ مصوبات و اداره جلسات کمیته .

14- تهیه و تنظیم فرم ها ، دفاتر ، منابع آماری و اطلاعاتی مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد اجرایی و انتشار آنها درراستای ایجاد فرصت های یادگیری .

15–انجام اقدام لازم در رابطه با صدور تشویق نامه و پرداخت جوایز پیشنهاددهندگان و حق الزحمه کارشناسان و اعضای کمیته ها .

16-انجام امور مربوط به برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای پیشنهادهای مصوب .

17-سازماندهی و تعیین سازوکار دریافت ، ثبت و رده بندی پیشنهادهای دریافت شده و انجام بررسی های اولیه و ارسال آن ها به کارشناسان و کمیته های اجرایی نظام پیشنهادها

18- انتخاب کارشناسان خبره برای کارشناسی پیشنهادها باهمکاری واحدهای ذیربط .

19– دریافت اعتراض پیشنهاددهندگان نسبت به نتایج ارزیابی و انعکاس آن به کمیته ها و کارشناسان .

20– تشکیل جلسات توجیهی و تشویقی بصورت مستمر برای امورهای سه گانه انتقال وواحدها بصورت مجزا و بررسی و حل مشکلات آنان در اجرای نظام پیشنهادها .

21 اعلام وضعیت پیشنهادها در کلیه مراحل به پیشنهاددهنده همچنین ارجاع پیشنهادهای مصوب کمیته با امضای مدیریت عامل به واحدهای ذیربط برای اجرا .

22– تهیه وتنظیم شاخص های آماری عملکرد نظام پیشنهادها در ابعاد مختلف و درتمام سطوح سازمانی و ارائه آن بصورت مستمر در نشریات داخلی و به مدیریت ارشد شرکت .

23- گرد آوری منابع ، مآخذ علمی ، تجربیات و دست آوردهای سایر سازمان ها در زمینه نظام پیشنهادها و حضور فعال در مجامع علمی و تخصصی مرتبط .

24– انتشار نشریه داخلی به منظور اطلاع رسانی و تعمیق مبانی فرهنگ مشارکت در کارکنان .

25– ارجاع پیشنهادهای مصوب به امور مالی برای پرداخت پاداش براساس فرم ها و رویه مصوب .

26– معرفی نظام پیشنهادها و تجربیات بدست آمده به مجامع و مراکز خارج از شرکت و بازدیدکنندگان. 27- برگزاری جشن سالیانه نظام پیشنهادها و معرفی بهترین ها براساس شاخص های کمی .

28- انجام نظر سنجی از کارکنان در خصوص میزان درصد رضایت مندی آنان از طراحی و استقرار این رویکرد ، تجزیه و تحلیل نتایج و طراحی برنامه ریزی برنامه های اصلاح و بهبود

 


راهبر سایت: آرزو صفری
تلفن مستقیم: 33368027
تلفن داخلی: 3052

بروز رسانی: 1400/05/11 - 07:43
بازدید: 6261