پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی / مدیر و اعضای دفاتر هیأت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی

مدیر و اعضای دفاتر هیأت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی: ‌آقای رسـول رستخیز
سمت: مدیردفـتر هیئت مدیـره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی
تاریخ تولد: 1348/06/20   ساری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: لیسانس حقوق قضایی ـ فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3204


نام و نام خانوادگی: آقای افشین حمـزه
سمت: مسئـول دفتـر مدیـرعامل                                                                                                                             
تاریخ تولد: 1361/06/01   بابل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت  ـ  فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها
فارغ‌التحصیل از: موسسه آموزش عالی روزبهان
تلفن مستقیم:  33360801ـ 011
تلفن داخلی: 3202


نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا رادنیا
سمت: کارشناس حسابرسی
تاریخ تولد: 1356/04/02   نوشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
تلفن مستقیم:  33377370 _ 011
تلفن داخلی: 3281


 نام و نام خانوادگی: آقای فرزاد بوداغی
سمت: کارشناس حسابرسی فنی
تاریخ تولد: 1359/01/14   اصفهان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش قدرت
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران
تلفن مستقیم:  33377370 _ 011
تلفن داخلی: 3235


 نام و نام خانوادگی : آقای میثم امینی نیا
سمت : کارشناس حسابرسی
تاریخ تولد: 1367/6/22   رامسر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه شهید باهنر کرمان‌
تلفن مستقیم:  33377370 _ 011
تلفن داخلی: 3280


نام و نام خانوادگی: آقای صابر هادی نژاد ماکرانی
سمت : متصدی دفتری
متولد: 1365/03/07   قائمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
تلفن مستقیم:  33360801ـ 011
تلفن داخلی: 3267


نام و نام خانوادگی: خانم حوا رستمی
سمت: کارشناس دفتر هیئت مدیره
متولد: 1350/10/06   ساری
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه پیام نور ساری
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3261


نام و نام خانوادگی: خانم زهرا ترمشی
سمت: رئیس دفتر هیئت مدیره
تاریخ تولد: 1365/02/15   بابل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه مازندران بابلسر
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3728


نام و نام خانوادگی: خانم مریم محمدیان رباطی
سمت: کارشناس دفتر هیئت مدیره
متولد: 1367/06/30   بهشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین‌الملل
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه مازندران بابلسر
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3236


نام و نام خانوادگی: ‌خانم سیده زهرا مرادی پهنه کلایی
سمت: کارشناس اداری
تاریخ تولد:  1366/06/22   ساری
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: کتابداری
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه پیام نور ساری
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3264


نام و نام خانوادگی: ‌خانم نسیم مظفری
سمت: دفتردار
تاریخ تولد:  1352/11/10   قائمشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: حقوق قضایی
فارغ‌التحصیل از: دانشگاه علمی کاربردی
تلفن مستقیم:  33353947 ـ 011
تلفن داخلی: 3219

بروز رسانی: 1400/08/15 - 12:57
بازدید: 2984