پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر هیأت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی

هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی

شرح وظایف:
- نظارت بر تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت مدیره شرکت
- نظارت بر ابلاغ مصوبات هیأت مدیره به واحدهای ذیربط و انجام پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه
- نظارت و کنترل در خصوص حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها در کلیه واحدهای تابعه شرکت
- نظارت و کنترل در زمینه درآمـد و وصول مطالبات و تخصیص منابع مالی به واحـدهای تابعه شرکت
- نظارت برانجام حسابرسی داخلی در زمینه عملکرد مالی شرکت
- نظارت برانجام عملیات صورت برداری از انبارها و کارگاه‌های شرکت(انبارگردانی) و تهیه گزارش از کسری و اضافی و وضعیت انبارها جهت مقام مافوق.
- ارائه گزارش‌های لازم به مجمع عمومی و سایر مراجع ذیربط از عملکرد شرکت متبوع.
- انجام کنترل‌های لازم در زمینه درآمد و وصول مطالبات و تخصیص منابع مالی به واحدهای تابعه شرکت حسب ارجاع مدیرعامل.
- نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص سوابق, مستندات و گزارش‌های حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
- ساماندهی فعالیت‌های ارجاع شده و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی لازم برای حسن انجام وظایف محوله.
- تهیه و تدوین گردش کار، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های مورد نیاز واحد متبوع.
- بررسی، تشخیص و تعیین نیازهای پرسنلی، آموزشی و تجهیزاتی واحد متبوع و ارائه گزارش‌های لازم به مقام مافوق.
- انجام مکاتبات لازم با سازمان و مؤسسات ذیربط در راستای وظایف محوله و براساس اختیارات تفویض شده.
- برآورد بودجه سالانه واحد متبوع و تهیه اصلاحیه‌های مربوطه با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات.
- تهیه و ارائه برنامه عملیاتی واحد متبوع قبل از شروع سال مورد نظر جهت اطلاع و اظهار نظر مقام مافوق.
- اجرای روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های مصوب شرکت در واحد متبوع.
- ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان تحت نظارت و تأیید فرم ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان واحدهای تحت سرپرستی.
- بررسی و اظهارنظر در مورد سایر موضوعاتی که از سوی مدیریت ارجاع می‌گردد.
- برگزاری جلسات هماهنگی با واحدهای مرتبط.
- شرکت در جلسات، کمیسیون‌ها و سمینارهای علمی و آموزشی با توجه به وظایف محوله و ارائه گزارش‌های لازم به مقام مافوق.
- تهیه و ارائه آمار و گزارش‌های ادواری از عملکرد واحد تحت سرپرستی برای مقام مافوق.
- انجام اقدامات لازم جهت برنامه‌ریزی شغلی کارکنان واحد تحت سرپرستی.
- تهیه گزارش‌های مدیریتی در زمینه مسئولیت‌های محوله جهت مقام مافوق.
- مستندسازی فعالیت‌های انجام شده و تجارب بدست آمده.
- آگاهی از ریسک‌های ایمنی، جنبه‌های زیست محیطی و کنترل عملیات‌های مرتبط حوزه های مربوطه.
- انجام سایر وظایف مرتبط با شغل مورد تصدی.


 راهبر سایت: آقای افشین حمــزه

بروز رسانی: 1400/08/06 - 14:42
بازدید: 21850