پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر فنی انتقال

دفتر فنی انتقال

اهم وظایف دفتر فنی انتقال

  • نظارت عالیه و کنترل کیفی و کمی اجرای برنامه های سرویس و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع
  • بررسی و تجزیه تحلیل کلیه حوادث وقطعیهای خودکار و اضطراری شبکه انتقال و فوق توزیع و تهیه گزارشات مربوطه
  • انجام محاسبات تنظیمات رله های حفاظتی
  • تهیه و تدوین دستورالعملها و فرمهای تست ،سرویس ، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع
  • به روز نمودن کلیه اطلاعات فنی پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع و اسناد و مدارک آرشیو فنی انتقال

تلفن تماس: 33363207 - 011
داخلی: 3503

راهبر سایت: مجید قاسمی ملکشاه

بروز رسانی: 1397/11/23 - 09:31
بازدید: 5601