پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ صفحات اصلی / ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

پیش شماره استان مازندران: 011

ردیف

نام دفتر

فرد پاسخگو

سمت شخص

شماره تلفن

ایمیل

1

دفتر مدیر عامل

افشین حمزه ای

مسئول دفتر

33360801-2

ahamzei@mazrec.co.ir

2

دفتر هیئت مدیره - مدیرعامل و حسابرسی داخلی

نسیم مظفری

مسئول دفتر

33353947

nmozafari@mazrec.co.ir

3

دفتر حقوقی

سیده سمیرا ذاکری

مسئول دفتر

33353948

szakeri@mazrec.co.ir

4

 دفتر حراست و امور محرمانه

علی اصغر نجفی

مسئول دفتر

33363401

anajafi@mazrec.co.ir

5

دفتر روابط عمومی

سید مهدی باقری

مسئول دفتر

33353008

smbagheri@mazrec.co.ir

6

معاونت برنامه‌ریزی و تحقیقات

نیما غفوری

مسئول دفتر

33362082

nghafouri@mazrec.co.ir

7

دفتر فناوری ارتباطات  و مدیریت اطلاعات

بردیا بهنیا

مدیر

33362854

bbehnia@mazrec.co.ir

8

دفتر بودجه

علی جورسرایی

مدیر

33353946

ajorsaraee@mazrec.co.ir

9

دفتر خدمات مشترکین،مدیریت مصرف و وصول در آمد

محمدعلی تقوی

مدیر

33353351

mtaghavi@mazrec.co.ir

10

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار - برنامه ریزی فنی

قائم خواجوی

مدیر

33353946

gkhajavi@mazrec.co.ir

11

 دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

فردین عنایتی

مدیر

33353945

fenayati@mazrec.co.ir

12

دفتر مدیریت مصرف

محمد غلامی

مشاور فنی

33352477

mgholami@mazrec.co.ir

13

معاونت منابع انسانی

فاطمه قویدل

مسئول دفتر

33368028

fghavidel@mazrec.co.ir

14

امور کارکنان و رفاه

حیدر عسکری نیا

مسئول دفتر

33353950

haskarinia@mazrec.co.ir

15

امور کارکنان و رفاه - درمان

همایون نجفی

رئیس اداره بازنشستگی رفاه و سلامت

33391390

hnajafi@mazrec.co.ir

16

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی - آموزش

عذرا غفاری

کارشناس آموزش

33367566

oghaffari@mazrec.co.ir

17

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

حسین حبیبی

مدیر

33352476

hhabibi@mazrec.co.ir

18

معاونت مالی و پشتیبانی

قاصمعلی صمدی

مسئول دفتر

33362080

ghsamadi@mazrec.co.ir

19

امور مالی و ذیحسابی

فرزانه کوپایی

مسئول دفتر

33360805

fkopaei@mazrec.co.ir

20

امور تدارکات و قراردادها

خاتون مجاهدی

مسئول دفتر

33363206

skhmojahedi@mazrec.co.ir

21

اداره نظارت بر خدمات

غلامرضا بابایی

مسئول دفتر

33378164

ghbabaei@mazrec.co.ir

22

دبیرخانه

عباس توکلی

رئیس اداره

33353941

atavakol@mazrec.co.ir

23

معاونت بهره برداری

معصومه شهاب

مسئول دفتر

33353349

mshahab@mazrec.co.ir

24

دفتر بازار برق

محمدرضا خاتمی

مدیر

33363402

mkhatami@mazrec.co.ir

25

دفتر فنی انتقال

آمنه پهلوانی

مسئول دفتر

33353349

apahlavani@mazrec.co.ir

26

امور دیسپاچینگ

محمد دهقان

مسئول دفتر

33353347

mdehghan@mazrec.co.ir

27

امور انتقال غرب

فاطمه فاخری

مسئول دفتر

52336191

ffakheri@mazrec.co.ir

28

امور انتقال مرکز

نوشین بوداغی

مسئول دفتر

42244020

noboudaghi@mazrec.co.ir

29

امور انتقال گلستان

رسول شهابی

مسئول دفتر

32681430

rshahabi@mazrec.co.ir

30

معاونت طرح و توسعه

موسی طهمورسی

مسئول دفتر

33362904

mtahmoresi@mazrec.co.ir

31

دفتر مهندسی طرحها

محمد تقی عباسی

مدیر

33352474

mabbasi@mazrec.co.ir

32

دفتر طرح تولید پراکنده

رزم آرا ذاکری فر

مجری

33355268

rzakerifar@mazrec.co.ir