پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

تکالیف و رسالت گروه تحقیق :

بموجب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، علی الاصول لازم است که هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، درهریک ازدستگاههای مشمول قانون (ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) ازجمله درشرکت برق منطقه ای مازندران تشکیل گردد . لیکن وفق ماده 5 آئین نامه مذکوربه بیان استثناء این حکم پرداخته ومطابق آن تا زمانی که دستگاه اداری مستقر در یک استان ، اقدام به تشکیل هیات بدوی نکرده است با کسب نظر وزیر یا بالا ترین مقام اجرایی آن دستگاه ، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آن دستگاه استانی ، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر خواهد بود.برهمین اساس ، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیر ، علاوه بر صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت خود ، با نظر وزیر نیرو ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکتهای برق منطقه ای ، سابا ، سانا ، سازمان توسعه برق ایران و شرکت مدیریت شبکه برق ایران را نیز دارد.

    لذا با عدم تشکیل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در شرکت برق منطقه ای مازندران برابر اختیارات حاصل از ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، نسبت به تشکیل گروه تحقیق بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک مبادرت گردید. بنابراین بموجب ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، گروه تحقیق فقط در باره کارمندی می تواند تحقیق کند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروه ارجاع شده باشد و تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیات معین می کنند.

 

وظایف گروه تحقیق :

  1. تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک پرونده های ارجاعی هیات بدوی و تجدید نظر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیرو و وزارت نیرو.
  2. اعلام گزارش تخلف در چارچوب مقررات مربوطه از جمله ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت توانیر پس ازاخذ گزارش و انجام تحقیقات لازم ، کسب مدارک و مستندات و دلالیل متقن .
  3. تهیه پاسخ استعلام های واصله مراجع ذیمدخل پس از بررسیها وانجام اقدامات لازم .
  4. اخذ گزارش واصله ( اعم از شکایات واصله از مردم یا دستگاه های نظارتی ) پیرامون نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری - حقوق شهروندی در نظام اداری ( موضوع ماده 19 تصویبنامه مذکور ) و دستورالعمل های آن در چارچوب ماده 20 آیین نامه ی اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که حسب مورد از مصادیق بندهای مقرر در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود، جهت ارائه به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت توانیر.
  5. برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری جهت ارتقاء دانش و آگاهی های کارمندان بمنظور پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی .
  6. دعوت از کارمندان در معرض تخلف جهت راهنمایی و ارشاد و یا برقراری تماس تلفنی و تذکر شفاهی.
  7. حضور درجلسات مختلف بدلیل عضویت در کمیته های مختلف از جمله کمیته سلامت اداری ، مدیریت عملکرد ، ستاد صیانت از حقوق شهروندی و....
  8. صدور اطلاعیه ماهانه و ارسال بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله ازهیات بدوی تخلفات اداری توانیر از طریق اتوماسیون اداری برای کارمندان شرکت.
  9. پاسخگوئی به ارزیابی های مختلف وممیزی گروه تحقیق از جمله ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی ، حقوق شهروندی ، حقوق مصرف کننده و....
  10. تشکیل جلسات مداوم ماهانه در گروه تحقیق و اخذ تصمیمات مربوطه پیرامون موضوعات مختلف بمنظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد فضای امن و محیط آرام برای پرسنل شرکت.

 


 

تلفن مستقیم : 33391211- 011
تلفن همراه : 09113556935
تلفن داخلی : 3729 و 3219
پست الکترونیکی : rrastkhiz@mazrec.co.ir

راهبر سایت : سیدعبدالرحیم سجادی

بروز رسانی: 1397/02/15 - 14:55
بازدید: 3397