پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

رئیس و اعضای گروه

گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

نام و نام خانوادگی:‌ رسول رستخیز لله مرزی
سمت : رییس گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیر در برق منطقه ای مازندران
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
متولد: ‌1348

 نام و نام خانوادگی: سید عبدالرحیم سجادی
سمت: عضو گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیر در برق منطقه ای مازندران
تحصیلات: کارشناس مهندسی برق قدرت
متولد: 1356

 نام و نام خانوادگی: رضا جعفری پور
سمت: عضو گروه تحقیق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیر در برق منطقه ای مازندران
مدرک : کارشناس مهندسی برق قدرت
متولد: 1350

بروز رسانی: 1397/02/15 - 14:33
بازدید: 1713