پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

دفتر برنامه ریزی فنی

 

مأموریت دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار
تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه شبکه انتقال و فوق‌توزیع استان‌های مازندران و گلستان
 
وظایف و فعالیت‌های دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار
1- پیش‌بینی نیاز مصرف برق شبکه درافق زمانی یکساله
2- تهیه گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی موردنیاز شرکت در افق زمانی ده ساله
3- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های انتقال و فوق توزیع در افق زمانی یکساله
4- اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های طرح انتقال با بودجه مورد نیاز هر ساله پروژه‌ها
5- برنامه‌ریزی توسعه سیستم‌های تولید و انتقال و فوق توزیع در افق زمانی ده ساله
6- دریافت مصوبه پروژه‌های پیشنهادی از توانیر و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط جهت اجرا
7- استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته مطالعات سیستم PSSE و Digsilent

 


تلفن مستقیم دفتر: 33353946-011
داخلی: 3302 - 3303 - 3321- 3385- 3354 - 3352 - 3334 - 3341

راهبر سایت: مائده ذکریا

بروز رسانی: 1400/02/07 - 08:23
بازدید: 9601