پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

امروزه اطلاعات با کیفیت در موفقیت سازمانی دارای ارزش استراتژیک می باشد. در این میان سرویس های اطلاعاتی مکان محور نسبت به سایر سیستم های اطلاعاتی با شتاب بیشتری در حال توسعه است. اهمیت مکان و موقعیت جغرافیایی در مسیرهای شبکه برق و سایر خطوط لوله های انتقالی مانند گاز و همچنین بهره برداری از شبکه های توزیع و انتقال، نیروگاه ها و پست ها از یک سو و دستاوردهای یکپارچه سازی اطلاعات از سوی دیگر بر لزوم استفاده از سیستمهای GIS تاکید دارند. شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با ماموریت تأمین برق مطمئن، مستمر و اقتصادی توأم با جلب رضایت کلیه ذینفعان متولی مدیریت شبکه انتقال و فوق توزیع در استان‌های مازندران و گلستان می باشد. بر اساس اطلاعات مندرج در کارنامه آماری سال 1395 ، شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان دارای 5 ایستگاه 400 کیلوولت، 18 ایستگاه 230کیلوولت، 119 ایستگاه 63 کیلوولت، بیش از 1102 کیلومتر مدار خطوط هوایی 400 کیلوولت، 1282 کیلومتر مدار خطوط هوایی 230 کیلوولت و 3285 کیلومتر مدار خطوط هوایی و زمینی 63 کیلوولت می باشد. دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و به هنگام از عوارض شبکه انتقال و فوق توزیع در مدیریت بهینه و تصمیم گیری صحیح و به موقع با توجه به وسعت و گستردگی شبکه مازندران و گلستان امری ضروری است. حجم بالای عوارض مکانی، تأسیسات، تجهیزات و دارائیهای شرکت در بخشهای مختلف، فرایندها و فعالیتهای مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص و تحلیل  های مکانی مورد نیاز نشان دهنده لزوم پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی در سطح شرکت برق منطقه ای می باشد. سیستم اطلاعات مکانی یا به طور مخفف GIS ، سرویس های مختلفی در اختیار شرکت های برق منطقه-ای قرار می دهد که در صورت یکپارچه سازی با زیرساخت اطلاعاتی شرکت، روند تلفیق اطلاعات در بخشهای مختلف منجر به بهبود روند تصمیم گیری در شرکت خواهد شد.
 با توجه به گستردگی عوارض شبکه های انتقال و فوق توزیع برق و ارتباط متقابل آنها با سایر عوارض، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در انجام بهینه فعالیتهای شرکت برق منطقه ای نقش مؤثری ایفاء کند. شرکت توانیر یکی از سازمان های پیشگام در زمینه طراحی، ایجاد و استفاده از GIS و متولی سیاست گذاری این سیستم در صنعت برق می باشد. هدف اصلی از پیاده سازی GIS در صنعت برق، استفاده از آن در فعالیتهای روزانه در دفاتر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت توانیر و کاربردی نمودن آن در صنعت برق می باشد که این مهم مستلزم داشتن اطلاعات بروز و دقیق از شبکه برق در یک بستر مناسب است. درکنار توسعه سیستم GIS، وجود زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه میان بخشهای مختلف شرکتهای برق منطقه ای، از جمله امور بهره برداری، امور مشترکین، اسکادا و ...نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت خدمات، صرفه جویی و افزایش بهره وری به دنبال خواهد داشت.

 

درباره GIS برق مازندران
طبق چارت سازمانی مصوب شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، کلیه فعالیتهای بخش GIS  در گروه GISو آمار دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات اجرا می شود. با توجه به ماهیت سیستمی GIS، استقرار پایگاه اطلاعات جغرافیایی برق منطقه ای در شرکت با همکاری گروههای نرم افزار و سخت افزار برای تأمین و پشتیبانی بخشهای مختلف از جمله بانک اطلاعات توصیفی و تجهیزات سخت افزاری و زیرساختهای شبکه انجام می شود. همچنین تهیه سند چشم انداز برنامه عملیاتی سیستم های اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با مشارکت بخش های مرتبط با اطلاعات مکانی در حوزه خطوط و پست انتقال فوق توزیع در معاونتهای بهره برداری، طرح و توسعه، برنامه ریزی و تحقیقات و منابع انسانی تهیه گردید. ذکر این نکته ضروری است که کاربران نهایی GIS در شرکت در معاونت های بهره برداری، طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات قرار دارد. لذا تعامل با بخشهای مختلف از همان مراحل ابتدایی اجرای سیستم امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. به عنوان نمونه در تأمین اطلاعات مورد نیاز برای آنالیز سه بعدی توپوگرافی، بایستی نیازمندیها و کاربردهای DSM/DEM برای کاربران بخشهای مربوطه شناسایی و بر اساس اولویت و سمت-گیری شرکت، اجرا شوند. ارزیابی محل پست فشار قوی و مسیرپیشنهادی خط انتقال نیرو از دیگر مواردی است که به طور مستقیم با سیستم GIS قابل بررسی است.

 

آرمان، ماموریتها و اهداف کلان GIS برق مازندران
آرمان GIS در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان: تلاش می کنیم با ایجاد GIS هوشمند مبتنی بر مدیریت بهینه داده ها در محیطی امن بستری برای هوشمندسازی صنعت برق مازندران و گلستان فراهم نماییم.
مأموریت GIS در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان: داشتن اطلاعات صحیح و به هنگام، ایجاد شبکه Online به منظور مشاهده آنی اطلاعات تجهیزات و تأسیسات و تغییرات شبکه در محیطی امن در جهت بهره وری متخصصین صنعت برق مازندران و گلستان و تعامل با سایر سازمان ها به عنوان یکی از اساسی ترین زیرساخت داده ها
اهداف GIS در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان: با توجه به اهداف و راهبردهای شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، دستیابی به مدنظر می باشد:
•    استقرار و نهادینه سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی در سطح شرکت برق منطقه ای و سازمان های زیرمجموعه با هدف تحقق اهداف و راهبردهای شرکت
•    تحقق تفکر سیستمی برای مدیریت اطلاعات GIS در شرکت
•    تعریف سازوکارهای کارآمد برای به روز رسانی اطلاعات مکانی و تأمین دستورالعمل های به روزرسانی اطلاعات مکانی مورد نیاز صنعت برق در سطح شرکت
•    تأمین نیازهای SDI استانی و ملی در حوزه اطلاعات مرتبط با صنعت برق در محدوده فعالیتهای شرکت

 


نشانی: شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
تلفن شرکت: 33360612 - 011
داخلی: 3308 - 3328
پست الکترونیک:  GIS@mazrec.co.ir
راهبر سایت: سمیه احمدیان

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:40
بازدید: 3077