پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

مدیر و اعضای دفتر

دفتر برنامه ریزی فنی

                                                                                                                                                                                    

نام و نام خانوادگی : قائم خواجوی                                                                                               

متولد : 1359
 سمت: مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته: برق - قدرت 
کارشناسی: دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم و تحقیقات 

سوابق خدمتی:  
- کارشناس برنامه‌ریزی توزیع

-کارشناس برنامه‌ریزی فنی

- کارشناس مسئول برنامه‌ریزی فنی

- رئیس گروه برنامه‌ریزی فنی و GIS

- مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآوردبار 
 


نام و نام خانوادگی : سمیه سیه‌چهره
 متولد : 1358
 سمت :رئیس گروه برآوردبار
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق – قدرت
 دانشگاه : صنعتی نوشیروانی بابل


  نام و نام خانوادگی : مصطفی علی نژاد
 متولد : 1361
 سمت :رئیس گروه برنامه‌ریزی فنی و GIS
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق – قدرت
 دانشگاه : صنعتی نوشیروانی بابل


نام و نام خانوادگی : مائده ذکریا سراجی
 متولد : 1362
 سمت : کارشناس برآوردبار
 مدرک: کارشناسی
 رشته : برق – قدرت
 دانشگاه : صنعتی نوشیروانی بابل


نام و نام خانوادگی :  صدیقه عادل خانی
 متولد : 1362
 سمت : کارشناس برنامه‌ریزی تولید
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق – قدرت
 کارشناسی: دانشگاه علم و صنعت تهران
کارشناسی ارشد: دانشگاه امیرکبیر تهران


 نام و نام خانوادگی : رضا مهدی‌پور
 متولد : 1362
 سمت : کارشناس برنامه‌ریزی شبکه
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق – قدرت
دانشگاه: علوم و تحقیقات 


 نام و نام خانوادگی : میثم بخشی
 متولد : 1366
 سمت : کارشناس برنامه‌ریزی شبکه
 مدرک: کارشناسی ارشد
 رشته : برق – قدرت
 کارشناسی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
کارشناسی ارشد: دانشگاه شاهرود

 

 

 

بروز رسانی: 1400/02/07 - 08:20
بازدید: 2513