پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

تاریخچه GIS

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

بخش GIS شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در پی ابلاغیه سیاست های فناوری صنعت برق توسط شرکت توانیر، در سال 1383 توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شد. بر اساس تصمیم شرکت توانیر در همان سال، برق منطقه ای مازندران و گلستان به عنوان پایلوت صنعت برق در استقرار GIS شبکه تولید ، انتقال و فوق توزیع انتخاب گردید. به دنبال این سیاست، پیاده سازی پروژه های GIS شرکت برق، بر اساس استانداردهای طرح جامع GIS  صنعت برق اجرا شد. پروژه های GIS شرکت برق  در دو  بخش انتقال و فوق توزیع، طی سه فاز اجرا شد. فاز مطالعاتی، اجرایی و نرم افزار برای بخش شبکه تولید و انتقال به مدت 15 ماه و در بخش فوق توزیع به مدت 17 ماه به طول انجامید. در فاز اجرایی عملیات جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی تأسیسات برق شامل نیروگاه، پست، خط، دکل و ... در قالب 1050 قلم توصیفی در مناطق تحت پوشش شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان و شبکه های تبادلی استانهای همجوار و کشور ترکمنستان صورت پذیرفت. تهیه و آماده سازی نرم افزار EIGIS و ورود اطلاعات جمع آوری شده درفاز اجرایی در فاز نرم افزار محقق شد. این نرم افزار در مهرماه سال 1387 به شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان محول شد. امکانات نرم افزار EIGIS شامل بازیابی اطلاعات مکانی و توصیفی تأسیسات شبکه تولید، انتقال و فوق توزیع، نمایش دیاگرام تک خطی پستها، اطلاعات کلیه تجهیزات پست مربوطه، تعیین حریم خطوط و پستها، حریم راهها، رودخانه ها و ...، مکان یابی بهینه پست ها و مسیر یابی بهینه خطوط، شناسایی مناطق سرویس دهی پستها، لینک با نرم افزارهای فنی از قبیل برآورد بار، Digsilent حوادث و مدیریت بحران به منظور تهیه انواع گزارشات عمومی و تخصصی مورد نیاز بصورت آماری، نموداری و جدولی در سطوح مدیریتی و کارشناسی و... می باشد. بدین ترتیب اولین سیستم اطلاعات مکانی در شرکت مورد استفاده قرار گرفت. تاکنون فعالیت های زیادی برای تکمیل GIS شرکت برق منطقه ای با همکاری توانیر و مشاور اجرا شده است که می توان به توسعه سامانه مدیریت اطلاعات شبکه برق مازندران و گلستان، پیاده سازی نسخه سوم استاندارد پایگاه اطلاعات مکانی صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع و تهیه برنامه عملیاتی سیستمهای اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان اشاره نمود.

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:40
بازدید: 2020