پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

سایت های مرتبط

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

 

 

سایتهای نرم افزار GIS:

http://www.google.com/intl/en/earth/index.htm

http://www.esri.com

http://www.caliper.com

http://www.baylor.edu/~grass

http://www.idrisi.clarku.edu

http://www.intergraph.com/gis

http://www.ITC.nl/ilwis

http://www.smalworld-us.com

http://www.tydac.com

سایتهای خارجی مرتبط :

http://www.microdatagis.com

http://www.gis.com/.com

http://www.gis.about.com

http://www.gislinx.com

http://www.gisportal.com/.com

http://www.geog.nottingham.ac.uk/~mather/useful/Links.html

http://www.isprs.org

http://www.nihs.go.jp/GINC/asia/gis/software-e.html

http://www.nihs.go.jp/GINC/asia/gis/gis-en.html

http://www.iranian.com/July96/Features/InternetIran/InternetIran-Academic.html

http://www.lrz-muenchen.de/~t5831aa/WWW/Links_Asia.htm

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs

http://www.ae.utexas.edu/courses/ase389/bookmarks.html

http://www.esad.ssc.nasa.gov/application.asp

http://www.geog.uu.nl/nicegeo.html

http://www.geoplan.ufl.edu/weblinks.html

http://www.esri.com

http://www.gis.com

http://www.geoinfosystems.com

http://www.geoplace.com

http://www.intergraph.com

http://www.opengis.com

http://www.kingston.ac.uk/geog/gis

http://www.smallworld.com/services-fr.html

http://www.maxtreme.com

http://www.lsl.co.uk

http://www.intergraph.com/gis/default.asp

http://www.autodesk.com/gis

http://www.geoplace.com

 

سایتهای داخلی مرتبط :

http://gis.tavanir.org.ir
سیستم اطلاعات مکانی صنعت برق شرکت توانیر

http://www.kntu.ac.ir/facsurvey/main/main_page.htm
دانشکده ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.ncc.org.ir/
سازمان نقشه برداری کشور

http://www.irsgs.org/
انجمن سنجش از دور ایران

http://www.ngo-iran.com/
سازمان جغرافیایی

http://www.tehran-gis.com/
مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

http://www.shirazcity.org/Home/gis.html
مرکز سیستم اطلاعات جغرافیایی شهرداری شیراز

http://www.gsi-iran.org/
سازمان زمین شناسی کشور

http://www.mrt.ir/gis/IRAN-MAP.asp
نقشه راههای ایران

http://www.iranroads.com/
نقشه راهنمای ایران

http://www.irangeomatic.org/
ایران ژئوماتیک

http://surveying.20m.com/

ایران ژئودزی

 

 

بروز رسانی: 1400/02/15 - 07:42
بازدید: 4338