پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر بودجه

دفتر بودجه

اهداف و شرح وظایف دفتر بودجه

• تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و اصلاحیه های آن.
• مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه‌های 5 ساله شرکت.
• حضور در مجامع بودجه‌ای و دفاع از برنامه های شرکت جهت تأمین اعتبار پروژه‌های مصوب.
• تهیه و تنظیم موافقتنامه طرح انتقال و مبادله آن با معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران و گلستان.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح بهینه سازی تولید، انتقال و فناوری اطلاعات.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح برقرسانی به شهرک‌های صنعتی.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح احداث و تقویت شبکه برق چاه‌های کشاورزی.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه طرح مقاوم سازی مراکز تولید و توزیع.
• تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه سایر طرح هایی که از محل منابع استانی و داخلی تامین اعتبار می‌شوند.
• تهیه گزارش پیشرفت ریالی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجراء.
• تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های دردست اجراء.
• هماهنگی و همکاری با امور مالی جهت اعمال کنترل های  بودجه‌ای پروژه‌ها و اعتبارات.
• هماهنگی و همکاری با مجریان پروژه‌ها.

 


 
تلفن مستقیم دفتر: 33353790-011
داخلی: 3335-3347-3366-3320-3304

بروز رسانی: 1399/09/29 - 10:30
بازدید: 4706