دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

دفتر آموزش

 

 • برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی در اجرای آموزشهای کوتاه مدت بر حسب نیاز و به منظور رشد و ارتقاء سطح علمی و مهارتی کارکنان
 • شناخت وضعیت موجود نیروی انسانی و تدوین برنامه عملیاتی مناسب برای بهسازی نیروی انسانی سازمان برای سالهای آتی


مسؤلیتها و شرح وظایف دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

 • تهیه و تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان و به روز نگهداشتن آنها
 • نیازسنجی آموزشی از کارکنان در ابتدای هر سال با تأیید مسؤلین مافوق ذیربط
 • مشخص نمودن بودجه آموزشی سال و برنامه ریزی آموزشی براساس آن
 • هماهنگی وارتباط با مجتمع ها و مراکز آموزشی تابعه وزارت نیرو و سایر مؤسسات معتبر در کشور برای اعزام کارکنان به دوره های آموزشی مورد نیاز
 • اقدامات لازم برای برخورداری کارکنان از مزایای آموزشی دوره های طی شده
 • ارزشیابی دوره ها از فرد آموزش دیده و اثر بخشی آن در محیط کار از مدیر واحد
 • تجزیه و تحلیل ارزیابیها و ارتباط با مراکز و مؤسسات آموزشی مورد نظر در رفع نواقص
 • پیش بینی نیازهای آینده شرکت به نیروی انسانی در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
 • کسب نیازهای استخدامی و انجام اقدامات لازم در راستای تأمین ، گزینش و جذب نیروی انسانی برابر ضوابط جاری

 


تلفن : 33362019 - 33367566 - 011
داخلی : 3044

 

بروز رسانی: 1396/03/10 - 13:37
بازدید: 3940