پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

ماموریت: جذب و تامین نیروی انسانی شایسته، بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد شرکت

چشم انداز:  تلاش می کنیم در تبدیل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به سازمان یادگیرنده نقش محوری ایفا کنیم.


                                           شعار: برای انسان هیچ چیز ضروی تر از یادگیری نیست.


  استراتژیها:

  1. جذب و تامین نیروی انسانی "مبتنی بر نظام شایستگی"
  2. برنامه ریزی آموزش "مبتنی بر شایستگی و توانمندی شغلی"
  3. تغییر پارادایم "آموزش" به سمت پارادایم "یادگیری"
  4. "فعال سازی انجمن های خبرگی" به منظور توسعه مدیریت مبتنی بر دانش
  5. ایجاد فضای رقابتی سازنده در سطح مراکز آموزشی مجاز به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات

وظایف و مسئولیت:

وظایف و مسئولیت دفتر در سه بخش برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی و مدیریت دانش سازمانی به شرح ذیل تعیین شده است:

الف. برنامه ریزی منابع انسانی:

جمع آوری و تحلیل اطلاعات دقیق در مورد دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی 

برآورد عرضه و تقاضای منابع انسانی

جذب و تامین نیروی انسانی شایسته

ب. برنامه ریزی آموزشی:

تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان و به روز نگهداشت آن

انجام نیازسنجی آموزشی (شناسایی نیازها در سطح شاغل، شغل و شرکت)در تمام طول سال به صورت مستمر

برنامه ریزی آموزشی و تدوین تقویم اموزشی و اخذ تاییه از کمیته سرمایه انسانی

برآورد هزینه و بودجه لازم جهت تحقق تقویم آموزشی و پیشنهاد به کمیته سرمایه انسانی جهت اخذ تاییدیه

معرفی همکاران به مراکز آموزشی مجاز جهت اجرای دوره های آموزشی

انجام کنترل لازم برای حصول اطمینان از وجود شاخض های تضمین کیفیت دوره ها

انجام ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی حسب مورد در 4 سطح  واکنش- یادگیری- تغییر رفتار- نتایج

تهیه گزارش ارزشیابی و تعیین اقدامات اصلاحی

پیگیری دریافت گواهی حضور، صورتحساب هزینه و گواهی نامه آموزشی

بررسی، تایید و پیگیری پرداخت صورتحساب هزینه دوره آموزشی

ثبت نتایج اموزشی دوره در شناسنامه آموزشی فراگیر

انجام اقدامات جهت بهره مندی کارکنان از مزایای آموزشی دوره های طی شده

ج. مدیریت دانش سازمانی

 برگزاری دوره های آموزشی مدیریت دانش سازمانی

فعال سازی انجمن های خبرگی، ثبت درس آموخته های پروژه و برگزاری جلسات یادگیری از تجربه

 


ارتباط با کارشناسان دفتر:  33362019-011

ارتباط با مدیر دفتر: 33367566 -011

رابط سایت: مهندس حامد محمدی- داخلی 3044- 33360614-011

 

بروز رسانی: 1399/02/13 - 08:48
بازدید: 6635