مدیر و اعضای دفتر

دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش

نام و نام خانوادگی:  مهدی بریمانی
سمت:  رئیس گروه برنامه ریزی منابع انسانی
متولد :  1354
تحصیلات: دکتری اقتصاد انرژی

  • رئیس کارگروه تخصصی آموزش
  • رئیس کارگروه آموزش شرکت های تعمیرات و نگهداری بخش انتقال
  • عضو و دبیر کمیته سرمایه انسانی
  • نائب رئیس کار گروه اجرایی مدیریت دانش
  • عضو کارگروه جاری سازی نظام مدیریت دانش در صنعت برق

نام و نام خانوادگی: علی حسینی نژاد
سمت: کارشناس مدیریت دانش
متولد: 1356
تحصیلات: کارشناسی مهندسی برق قدرت

  • عضو و دبیر کار گروه اجرایی مدیریت دانش
  • عضو کارگروه تخصصی آموزش
  • عضو و دبیر کارگروه آموزش شرکت های تعمیرات و نگهداری بخش انتقال

نام و نام خانوادگی:  عذرا غفاری
سمت:  کارشناس برنامه ریزی آموزش
متولد:  1362
تحصیلات:  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

  • عضو و دبیر کارگروه تخصصی آموزش

نام و نام خانوادگی:  حامد محمدی فوتمی
سمت: کارشناس آمار نیروی انسانی
متولد :  1358
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


 نام و نام خانوادگی:  مائده سروی
سمت: کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
متولد:   1363
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش توسعه منابع انسانی


نام و نام خانوادگی: سکینه باقری

سمت: کارشناسی برنامه ریزی آموزش
متولد:   1346
تحصیلات: کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


ارتباط با کارشناسان دفتر: 33362019-011

ارتباط با مدیر دفتر: 33367564-011


 

بروز رسانی: 1399/02/08 - 10:54
بازدید: 2034