پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد

دفتر خدمات مشترکین

ورود به سیستم جامع امور مشترکین برق منطقه ای مازندران

راهنمای سیستم جامع امور مشترکین

 

دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد

 پس از استقلال شرکتهای توزیع در سال 1386 ، دفاتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد  تجمیع شده و در قالب یک دفتر شروع بکار نمود . تعداد کم مشترکان ولتاژ فوق توزیع و انتقال  رویکرد جدیدی  را در  مقابل شرکت برق منطقه ای مازندران  ترسیم نمود که بر اساس آن تلاش برای  افزایش تعداد مشترکان به منظور افزایش درآمدهای حاصله از فروش  انشعاب و انرژی در اولویت آن قرار گرفت . این مهم مقوله بازاریابی را جزء لاینفک فعالیتهای جاری قرار داد و بخشی از اهداف استراتژیک شرکت نیز به طور غیر مستقیم متوجه آن گردید . در راستای جذب مشترکان جدید افزایش کیفیت خدمات رسانی به مشترکان موجود  و ارائه  سرویسهای متنوع جهت ارتقاء رضایت آنها از دیگر موارد قابل پیگیری محسوب شده و تلاش همه جانبه ای  برای استاندارد سازی حجم خدمات آغاز گردید . از سوی دیگر وصول درآمدهای حاصله که گاها" مغفول واقع شده و در باز های زمانی قابل انتظار دریافت نمی گردید،  مقوله دیگری بود که می بایست  مورد پیگیری جدی قرار گرفته و فرهنگ پرداخت به موقع  بهای برق در نزد مشترکان نهادینه می شد . به موازات  فعالیتهای اشاره شده و همگام با سیاست اصلاح الگوی مصرف مشتریان ، مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای مازندران  در ابعاد گوناگون فنی ، آگاه سازی ، فرهنگ سازی و ... با ساختاری جدید آغاز  به فعالیت نمود که در این بخش بهره گیری از اطلاعات شرکتهای توزیع  و ارائه توصیه های راهبردی به آنها  مورد توجه بیشتری  قرار گرفت .


اهداف و شرح وظایف دفتر خدمات مشترکین ، مدیریت مصرف و وصول درآمد


•  برنامه ریزی و تلاش در جهت بازاریابی و فروش انشعاب به متقاضیان فوق توزیع و انتقال
• برنامه ریزی جهت ارتقاء سیستم قرائت  لوازم اندازه گیری  مشترکان
• تدوین و اجرای برنامه بازرسی و کنترل  کنتورهای مشترکان
• عملیاتی نمودن سیستم جامع خدمات مشترکان و ارائه  راهکارهای موثر جهت ارتقاء آن
•  ایجاد تعامل موثر  بین شرکت ، متقاضیان و مشترکان
• برنامه ریزی جلب مشارکت صنایع در کاهش پیک
• نظارت بر نحوه مصرف مشترکان صنعتی و انطباق آن با استانداردهای الگوی مصرف
• پیگیری جهت عملیاتی نمودن سهم شرکت در پیک شبکه و تهیه گزارشات مرتبط
• نظارت و پیگیری ممیزی انرژی صنایع
• برنامه ریزی جهت آگاهی سازی مشترکان صنعتی تحت پوشش به منظور اصلاح الگوی مصرف  برق
• برنامه ریزی و پیگیری  وصول مطالبات حاصل از فروش انشعاب و انرژی
• بکارگیری فناوری اطلاعات و ارئه راهکارهای عملی جهت فروش انرژی و وصول مطالبات


 

کارگروه

پوستر دفتر مشترکین و مدیریت مصرف و و صول درآمد

نقشه  استراتژیک دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد

دستاوردها

 


تلفن مستقیم: 33353351 -011
تلفن  داخلی کارشناسان دفتر: 3311 - 3329 - 3340 - 3184 - 3089 - 3371

 
راهبر سایت: فاطمه سرخ

بروز رسانی: 1400/02/12 - 12:55
بازدید: 6162