سوالات متداول مشترکین

راهنمای مشترکین صنعتی
 • مشترک صنعتی چگونه می تواند قدرت قراردادی خود را بصورت موقت کاهش دهد؟
  در صورتی که مشترکین صنعتی مایل به استفاده کمتری از قدرت خود به مدت معین ( موقت ) باشند می توانند درخواست کاهش قدرت موقت خود را کتبا با ذکر میزان کاهش قدرت و مدت آن به این شرکت اعلام می نمایند. این مشترکین می توانند حداکثر ۹ سال بصورت ۶ دوره ۵/۱ ساله درخواست کاهش قدرت موقت بنمایند .یادآور می گردد چنانچه مشترک پیش از پایان ۵/۱ سال از تاریخ کاهش موقت ، درخواست افزایش قدرت نماید یا بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد ، در این صورت صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت ، براساس قدرت قراردادی ( قدرت اولیه) اصلاح و مابه التفاوت آن از مشترک دریافت خواهد گردید.


 • مشترک چگونه می تواند انشعابهای موجود خود را ادغام نماید؟
  در صورتی که مشترک دارای چند فقره انشعاب در یک محل بوده می تواند براساس مقررات نسبت به ادغام انشعابهای یاد شده و دریافت یک فقره انشعاب به میزان مجموع قدرت قراردادی انشعابهای موجود اقدام نماید . در این صورت ارزش انشعابهای موجود و انشعاب درخواستی نیز به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن از مشترک دریافت و نسبت به ادغام انشعاب اقدام خواهد گردید.


 • مشترک چگونه می تواند انشعاب موجود خود را حذف وجمع آوری نماید؟
  درصورتی که مشترک خواهان حذف انشعاب و جمع آوری آن باشد درخواست کتبی خود را به شرکت اعلام نموده که پس از بررسی براساس مقررات ارزش انشعاب موجود به نرخ روز محاسبه و حسب مورد ، بخشی یا تمام مابه التفاوت ارزش انشعاب بر اساس مقررات ، به مشترک پرداخت و نسبت به حذف اشتراک اقدام خواهد شد.


 • زمان اجرای طرح تعطیلات و تعمیرات صنایع را اعلام نمایند؟
  از اول خردادماه لغایت پایان مردادماه می باشد و مشمول تخفیفات می گردند.


 • پیک فصلی چیست و شامل چه ماههایی می شود؟
  پیک فصل در مورد مشترکین صنعتی در ماههای تیر و شهریور ۱۵ درصد و در ماه مرداد ۳۰ درصد و در مورد مشترکین عمومی در ماههای تیرو مرداد و شهریور ۲۰ درصد به بهای برق مصرفی افزوده می شود .


 • دوره مصرف چیست ؟
  فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری را دوره مصرف می نامند.


 • انرژی تحویلی چیست ؟
  مقدار انرژی برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیری قرائت می شود را انرژی تحویلی گویند.

 

بروز رسانی: 1399/01/23 - 10:07
بازدید: 1894