پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

امور کارکنان و رفاه

امور کارکنان

سامانه پرسش و پاسخ کارکنان با مدیران منابع انسانی

مشاهده سوابق بیمه در سایت تامین اجتماعی


امور کارکنان و رفاه به منزله دروازه ای است که کلیة کارکنان شرکت برای شروع به خدمت از آن وارد، در طول سالیان خدمت همواره با آن در ارتباط و هنگام خاتمة خدمت از آن خارج می شوند.
این مهم وظایف خطیری برای کارکنان این واحد ایجاد می نماید که انجام ساده ترین آنها نیز نیاز به ظرافت رفتاری با ارباب رجوع که اغلب همان کارکنان شرکت هستند، دارد.

عمده وظایف امور کارکنان و رفاه

 • اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت برق در شرکت برق منطقه ای مازندران و نظارت دائم بر حسن اجرای آن
 • اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادرة اداری و پرسنلی در سطح شرکت
 • تعیین حقوق و مزایای کارکنان شرکت : کارمندان ثابت ، قراردادی ، قرارداد موقت ، کارگران
 • بررسی بخشنامه های صادره در زمینه حقوق و مزایا و تعیین کارکنان مشمول بخشنامه
 • بررسی و اجرای بخشنامه های صادره در زمینه حقوق کارکنان بازنشسته شرکت : کشوری – تأمین اجتماعی
 • مدیریت و اجرای بیمة خدمات درمانی کارکنان شاغل و بازنشسته
 • بررسی اسناد پزشکی در چارچوب قرادادهای منعقده با شرکت بیمه و پرداخت خسارت درمان
 • بررسی رتبة شغلی ، دوره های آموزشی کوتاه مدت، دوره های آموزشی بلندمدت منجر به اخذ مدرک تحصیلی و مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور و اعمال
 • تغییرات و امتیازات متعقله
 • اجرای آئین نامة مرخصی ها ، صدور احکام مرخصی استحقاقی، استعلاجی ، بدون حقوق و نظارت بر حسن اجرای آن
 • صدور معرفی نامه و گواهی اشتغال برای کارکنان
 • انجام مکاتبات با هستة گزینش ، دفتر حراست و سایر مراجع ذیربط در زمینة تأیید صلاحیت ها
 • انجام مکاتبات اداری و پاسخگویی به هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف ، اداره کار و ... سایر مراجع ذیربط در موارد لزوم
 • برنامه ریزی و انجام برنامه های رفاهی و اجرای مصوبات کمیته رفاه شرکت
 • بررسی شرایط احراز کارکنان جهت تصدی پست های سازمانی چارت تشکیلاتی مصوب شرکت
 • صدور احکام کارگزینی در کلیه موارد
 • ارتباط مستمر با دفتر فن آوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) جهت بروز رسانی، اجرای تغییرات، تدوین برنامه های نرم افزاری و ارتقاء سیستم پرسنلی
 • استخراج گزارش های آماری بر حسب نیاز برای کلیة معاونت های شرکت
 • صدور مأموریت های بسیجی، ورزشی ، همکاری با ستادهای برگزاری انتخابات و ...
 • انجام کلیه امور ارجاعی در چارچوب وظایف محوله
 • تشکیل پرونده و بایگانی کلیه پرونده های پرسنلی و اداری به صورت فیزیکی و اسکن تمامی پرونده ها و ارسال به سیستم جامع منابع انسانی

 


 

تلفن داخلی: 3006 ، 3005 
شماره مستقیم: 01133353950


راهبر سایت: فاطمه صادقیان - ماندانا اعظمی

بروز رسانی: 1399/06/05 - 09:38
بازدید: 37499