پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

کانون بازنشستگان

کانون بازنشستگان

 

کلیات :
کانون انجمنی است صنفی - تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در  اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود.
صنعت آب و برق شامل وزارت آب و برق ، وزارت نیرو ؤ شرکتها و سازمانهای تابعه و وابسته و همچنین بنگاههای دولتی آب و برق قبل از ایجاد وزارت آب و برق می گردد.

اهداف :
الف) تشکل کلیه بازنشستگان صنعت آب و برق در جهت بهره وری از تجارب و اندوخته های سالهای خدمتی آنها و استیفای حقوق حقه آنها در چهارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی.
ب) جلوگیری از احساس فرسودگی و جدایی بازنشستگان از سایر کارکنان شاغل ضمن تحکیم وحدت و بهره گیری از نیروهای خلاق و متخصص و حفظ منابع مادی و معنوی کلیه اعضای کانون.
ج) اهتمام بهبود وضع معیشتی و رفع تنگناهای مادی بازنشستگان ، وظیفه بگیریان و ورثه آنها.
د) طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی یا سازمانهای عمومی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه ، سازمان دولتی یا سازمان عمومی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد امد.

 

بروز رسانی: 1396/03/06 - 14:00
بازدید: 3509