پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

دفتر مهندسی طرح ها

دفتر مهندسی طرحها

 

مسئولیت ها و اختیارات مدیردفتر مهندسی طرح ها

مسئولیت کلی:
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص طرحهای انتقال ، فوق توزیع ، ساختمانی و هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط در جهت اجرای صحیح و دقیق پروژه ها مطابق با استاندارد ها و آئین نامه ها 

1- اهم مسئولیت ها در مقابل کیفیت خدمات:
1-1 تهیه و تدوین سیاست های مهندسی طرح ها و دستورالعمل های لازم در زمینه مشخصات و اسناد فنی طرح ها و ارائه برای تصویب . 
1-2 ابلاغ دستورالعمل ها ، استاندارد ها و آئین نامه های مصوب طرح ها و نظارت و حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها   
1-3 بررسی و تهیه مدارک و مشخصات فنی اسناد مناقصه و قرارداد طرح ها و بررسی صلاحیت مشاوران و پیمانکاران و ارائه گزارشات به مقام مافوق .
1-4 انجام بررسی های فنی لازم طرح ها به منظور شناخت اشکالات و نواقص احتمالی طرح و انجام اقدامات اصلاحی لازم .
1-5 طرح ها و مشاوره در پروژه های انتقال و فوق توزیع و ارائه لیست تجهیزات و مصالح مورد نیاز پروژه و همکاری با امور بازرگانی جهت تهیه تجهیزات . (نظارت و تأیید فنی مشخصات تجهیزات خریداری شده)
1-6 دریافت کلیه نقشه‌های فنی لازم و کنترل آنها و آرشیو فنی و بانک اطلاعاتی
1-7 اعمال نظارت ‌های فنی و عالیه لازم بر عملکرد پیمانکاران و مشاوران و تهیه و ارائه گزارش عملکرد آنها به مقام مافوق
1-8 همکاری و هماهنگی با مجریان طرح‌ها در انعقاد قراردادها و اجرای پروژه‌ها و مشارکت با معاونت برنامه‌ریزی در مورد تهیه بودجه طرح‌ها و بررسی استانداردها و ارائه گزارشات لازم
1-9 بازدید و ارائه گزارش در مورد استعلام حریم متقاضیان
1-10 سرپرستی و مدیریت به کارکنان دفتر مهندسی طرح‌ها، پیش‌بینی نیازهای آموزشی لازم جهت ارتقاء کیفیت انجام کارها و پیشنهاد تغییر یا جابجائی آنان و حصول اطمینان از آموزش صحیح پرسنل تحت سرپرستی جهت انجام مسئولیت‌های محوله
1-11 توجه به مشکلات رفاهی و مالی پرسنلی و سعی در حل مشکلات در کوتاه‌ترین زمان

2- اختیارات لازم در مقابل مسئولیت های فوق
2-1- محدوده اختیارات مصوب و تفویض
2-2- صدور مجوز خروج تجهیزات و لوازم مربوط به طرح‌های انتقال و فوق توزیع از انبار 

3- شرج فعالیت هایی که مربوط به کیفیت خدمات است:
3-1 رعایت کلیه دستورالعمل‌ها و استانداردها، آئین نامه‌های مربوط به طرح‌ها
3-2  نظارت عالیه بر انجام صحیح و دقیق کنترل پروژه‌ها مطابق با برنامه‌زمانبندی کارها 
3-3  به روز نگهداری آمار و اطلاعات مورد نیاز و مکانیزه نمودن آنها
3-4  استفاده از نرم افزارهای طراحی و فن آوری جدید
3-5  ارائه گزارشات لازم به مافوق
3-6  نظارت مستمر بر کیفیت انجام کار 
3-7  رعایت کامل سیستم تضمین کیفیت در ارتباط با مدارک و مستندات سیستم بر مبنای روش‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه.


تلفن تماس: 01133352473
داخلی: 3422-3421-3426--3440

 
راهبر سایت: مریم قدم

بروز رسانی: 1396/02/20 - 15:05
بازدید: 4717