پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

معاونت طرح و توسعه

حوزه معاونت طرح و توسعه

مسئولیت ها و اختیارات معاون طرح و توسعه

مسئولیت کلی تعیین خط مشی ها ، اداره کنترل و هماهنگ نمودن فعالیتهای طراحی ، ساخت، نصب، راه اندازی (اجراء) در زمینه توسعه و احداث شبکه های فوق توزیع و انتقال تاسیسات جانبی و ساختمان های اداری

اهم مسئولیتها در مقابل کیفیت خدمات

 • همکاری در تدوین و پیشنهاد خط مشی ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی در زمینه طرح و توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع و ساختمان به مافوق جهت تصویب.
 • نظارت بر اجرای دقیق و صحیح آنها
  بررسی و تایید مدارک و مشخصات فنی اسناد مناقصه و قرارداد طرح ها و انتخاب مشاوران و پیمانکاران مناسب از فهرست مشاوران و پیمانکاران مجاز و همکاری لازم در این زمینه با سایر واحدهای متقاصی 
 • بررسی اقتصادی طرح ها و تایید و ارائه انواع تحلیل های لازم در این زمینه و پیشنهاد بودجه طرح های مورد نیاز پروژه ها و پیگیری و تامین منابع تجهیزات لازم دستور کار کلیه طرح ها . 
 • بررسی و تایید نهایی صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران جهت پرداخت.
 • دستور انجام خریدهای جزئی و متوسط اقلام کسری و تکمیلی پروژه ها براساس روشهای اجرائی و دستورالعمل های موجود. 
 • بررسی پیشرفت عملیات اجرائی طرح ها و بازبینی مداوم برنامه های زمانبندی شده و بررسی عملکرد واحدهای تحت سرپرستی به منظور شناخت نارسائی ها و انجام لازم در جهت رفع و ارتقاء کیفیت عملکرد واحدها همگام با فن آوری روز 
 • حصول اطمینان از آموزش صحیح پرسنل تحت سرپرستی جهت انجام وظائف محوله .
 • همکاری با واحد پرسنلی و رفاهی جهت رفع مشکلات پرسنل.
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی در زمینه تهیه موافقت نامه های طرح انتقال، فوق توزیع و ساختمانی و دیسپاچینگ و مخابرات 
 • نظارت و اعمال کنترل بر پروژه های طرح و توسعه و احداث و ارسال نتایج کنترل پیشرفت پروژه به معاونت برنامه ریزی جهت ارسال در کنترل پروژه مربوطه 
 • حصول اطمینان از کنترل مدارک و داده های سیستم تضمین کیفیت مطابق با روش اجرائی کنترل مدارک و داده ها 
 • حضور در جلسات و کمیته های مربوطه به حوزه مسئولیت و فعالیت 
 • اعمال سرپرستی مستقیم بر دفاتر مدیران طرح ها و دفتر مهندسی طرح ها

چارت سازمانی

دفاتر مربوطه

 

راهبر سایت: سیده فاطمه هادیان

بروز رسانی: 1396/05/24 - 10:53
بازدید: 5750