پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

معاونت منابع انسانی

حوزه معاونت منابع انسانی


اهداف معاونت منابع انسانی

 • طراحی و استقرار سیستم های نوین مدیریتی
 • تهیه و تدوین سازمان کلی ،  تفصیلی و شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی شرکت
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور
 • تدوین برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء منابع انسانی موجود در شرکت
 • توسعه  خدمات انگیزشی ،  رفاهی ،  بهداشتی و درمانی کارکنان در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور
 • مدیریت بر برنامه های استراتژیک شرکت و هدایت برنامه های عملیاتی سالانه

نمونه وظایف

 • مدیریت بر فرآیند تدوین آرمان ، استراتژی و برنامه های عملیاتی شرکت
 • پیشنهاد خط مشی کلی در زمینه تامین و توسعه منابع انسانی با توجه به اهداف شرکت
 • پیشنهاد نمودار کلی و تفصیلی همراه با شرح وظایف مدون واحدهای سازمانی شرکت
 • تهیه و ندوین روش های انجام کار با همکاری و مشارکت فعال واحدهای ذیربط
 • انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص
 • انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه ارتقاء دانش شغلی و افزایش بهره وری کارکنان
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در زمینه های آموزشی ، پرسنلی ، رفاهی و درمانی
 • توسعه خدمات درمانی ، رفاهی و مددکاری کارکنان
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان رسیدگی به اعتراضات احتمالی آنان
 • برنامه ریزی و اجرای نظام خودارزیابی در مدل    EFQM   و ارائه نتایج حاصل از آن به مراجع ذیربط
 • استقرار سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت   IMS     و انجام ممیزی های مربوطه
 • مدیریت دانش
 • استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی و پیشنهادها
 • استقرار سیستم مدیریت چرخه بهره وری

 


دفاتر مربوطه

 

راهبر سایت: فاطمه قویدل

فیلتر

از تا

بروز رسانی: 1400/06/06 - 11:49
بازدید: 6010