پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / معاونت طرح و توسعه / مجریان طرحها / معرفی مجریان / مجری طرحهای خطوط فوق توزیع غرب مازندران

مجری طرحهای خطوط فوق توزیع غرب مازندران

معرفی مجریان

نام: مرتضی
نام خانوادگی: حسین زاده
سمت: مجری طرح ها خطوط فوق توزیع غرب مازندران
میزان تحصیلات: فوق لیسانس برق (قدرت)
سوابق اجرایی:
کارشناس بهره برداری دیسپاچینگ 4 سال
کارشناس برنامه ریزی خروج تجهیزات 2 سال
رئیس بهره برداری دیسپاچینگ 6 سال
عضویت در انجمنها ، کمیته ها و گروه های علمی:
دبیر کمیته بررسی و تصدیق طرح ها
عضو سازمان نظام مهندسی مازندران
عضو نجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران


نام: خسرو پرویز
نام خانوادگی: قنبری
سمت: کارشناس خطوط فوق توزیع غرب مازندران
میزان تحصیلات: لیسانس برق (قدرت)

بروز رسانی: 1396/02/20 - 15:04
بازدید: 2131