مدیر و اعضای دفتر

دفتر سازماندهی

نام ونام خانوادگی : 
سمت : 
متولد : 
تاریخ استخدام : 
تحصیلات :
محل تحصیل : 
تلفن داخلی: 
همراه: نام ونام خانوادگی :
داودحیدری گرجی
سمت : رئیس گروه سازماندهی وبهبود روشها
متولد : 1345
تاریخ استخدام : 1369/07/09
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه تهران
تلفن داخلی: 3032نام ونام خانوادگی :
علی مردانی
سمت : کارشناس طبقه بندی مشاغل
متولد : 1343
تاریخ استخدام : 1371/10/16
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت 
محل تحصیل : دانشگاه پیام نور
تلفن داخلی: 3029


 
نام ونام خانوادگی : مینو کوچکی
سمت : کارشناس سازماندهی
متولد : 1366
تاریخ استخدام : 1392/09/19
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی
تلفن داخلی: 3030


 

 نام ونام خانوادگی : فاطمه باقریان
سمت : امور تشکیلات
متولد : 1356
تاریخ استخدام : 1377/08/13
تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی
محل تحصیل : دانشگاه آزاداسلامی قائم شهر
تلفن داخلی: 3705

بروز رسانی: 1399/01/31 - 07:37
بازدید: 1711