پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ خدمات الکترونیک / عمومی / سیستم تلفن گویا و سامانه پیامکی

سیستم تلفن گویا و سامانه پیامکی

عمومی

شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان به منظور شفاف نمودن ارتباط خود با مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع)  و مردم عزیز و همچنین افزایش سطح آگاهی استان های مازندران و گلستان آنان در طول شبانه روز ، اقدام به ایجاد مرکز رایانه ای اطلاع رسانی نموده است. در ایجاد این سیستم تلاش فراوانی شد تا مشترکین (انتقال وفوق توزیع)  و مردم عزیز بدون مراجعه به ادارات برق تاحد امکان بتوانند مشکل خود را برطرف نمایند.

 

شماره تلفن گویا:  33364249 - 011

 

شماره سامانه پیامکی: 30007650001293

 

ویژگیها و تواناییهای سیستم گویای برق مازندران

1- نحوه واگذاری انشعاب برق مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع)

2- اطلاع رسانی
در بخش اطلاع رسانی سعی شده اطلاعات مورد نیاز مردم بشکل ساده و روان تشریح شود.
رئوس اطلاعات ارایه شده در سیستم:
-  تشریح نحوه تعیین حریم خطوط برق فشار قوی (انتقال وفوق توزیع)
- تشریح نحوه تعیین خسارت در اجرای پروژه های برق فشار قوی (انتقال وفوق توزیع)
- تشریح نحوه خرید املاک برای اجرای پروژه های برق فشار قوی (انتقال وفوق توزیع)
- نشریح نحوه ارتباط با مشترکین برق مستقیم ( انتقال وفوق توزیع ) با امورهای انتقال (مرکز وغرب مازندران وگلستان ) ومرکز دیسپاچینگ
- تشریح نحوه افزاش یا کاهش قدرت انشعاب برق مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع)
- تشریح نحوه چگونگی آزمایش کنتور انشعاب برق مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع)
- تشریح نحوه اصلاح قبوض انشعاب برق مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع)
- پیامهای صرفه جویی و ایمنی

3- نظرسنجی
در این سیستم امکان اظهار نظر مشترکین مستقیم (انتقال وفوق توزیع) مسولین و مقامات محلی مازندران و گلستان  فراهم شده است.

بروز رسانی: 1399/03/19 - 12:12