پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

آمار

آمار

 

نظرسنجی عملکرد گروه آمار

 

بر آنچه واقع نشده ، با آنچه واقع شده ، برهان آور و با بررسی وقوع یافته ها ، پیش بینی کن واقعه ها را ، چرا که امور جهان همانند هستند. امام علی (ع)

در جهان امروز و در شرایطی که توسعه شتابان فناوری، عرصه‌های نامکشوف علم را درنوردیده و فرازهایی از توانایی و خلاقیت، اندیشه انسان را به نمایش می گذارد و در عصری که در هر لحظه ان شاهد پدیده های جدیدی از نبوغ بشری است، آمار و اطلاعات، نقش و جایگاه مهم خود را به گونه ای باز یافته است که نیازی به تشریح و توصیف ضرورت وجودی و اهمیت آن نیست و به جرأت می توان گفت که زیر بنای برنامه ریزی و توسعه، آمار های دقیق، درست و روزآمد می باشد.آمار را باید علم و عمل استخراج ، بسط و توسعه دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری ، تنظیم ، پرورش و تحلیل داده های تجربی دانست. از جملهء مهمترین اهداف آمار ، می توان تولید بهترین اطلاعات از داده های موجود و سپس استخراج دانش آن اطلاعات را ذکر کرد.
به همین علت است که برخی از منابع ، آمار را شاخه ای از نظریهء تصمیمها بشمار می آورند ، از این رو تصمیم گیری بعنوان مهمترین وظیفه مدیریت در تمامی سطوح مدیران و سرپرستان سازمانی و حتی در زندگانی روز مره بشری وجود دارد .
تصمیمات مدیران عالی نیز در ارتباط با برنامه ریزیهای طویل المدت استراتژیک بر اساس آمار و اطلاعات میسر میباشد. لذا ارائه آمار و اطلاعات وارقام صحیح و بموقع در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای سازمانی و کشوری نقش بسزایی دارد. در کشورهای در حال توسعه، نبود اطلاعات در بسیاری از زمینه ها و وجود آمارهای پراکنده و گاه متناقض، مانعی در جهت تهیه و تدوین برنامه های توسعه بوده است.
در این راستا در صنعت برق نیز این وظیفه مهم به دفاتر آمار و اطلاعات مدیریت واگذار گردیده است.

اهداف و شرح وظایف دفتر

  • جمع آوری کلیه آمار و اطلاعات در سطح شرکت
  • بررسی جهت حصول اطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعات
  • تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده
  • آماده سازی به صورت کارنامه، بولتن، دمو، گزارشات آمار هفتگی و ماهانه و ...
  • ارسال و انتشار آمار و اطلاعات

تلفن مستقیم دفتر: 33362853-011
داخلی: 3351 - 3345 - 3346
پست الکترونیک: amar@mazrec.co.ir

 
راهبر سایت: اکرم حبیبی

بروز رسانی: 1399/05/20 - 12:44
بازدید: 5989