پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

عضویت

کتابخانه مرکزی

1- هدف از عضویت:
اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و خانواده کارکنان، صنعت برق مازندران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.

2- دامنه عملکرد:
2- 1 شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

2- 2 شرکت برق آرای شمال

2- 3 شرکت مهندس مشاور نیرو

2- 4 دانشکده امام محمد باقر ( ع ) ساری

2 - 5 دانشگاه روزبهان ساری

2 -6 دانشگاه هدف ساری

 

3- شرح اقدامات:
1-3- دریافت معرفی نامه قابل قبول از متقاضی براساس دامنه عملکرد همین دستورالعمل توسط رئیس کتابخانه.
2-3- تکمیل فرم الکترونیکی عضویت کتابخانه به همراه یک قطعه عکس توسط کارشناس کتابداری.
3-3- تأیید کارت عضویت توسط رئیس کتابخانه.

4-  مدت عضویت
1-4- کارکنان شرکت برق منطقه ای مازندران اعم از رسمی و قراردادی بطور بالقوه عضو کتابخانه محسوب می شوند.
تبصره 1: در پایان سنوات خدمتی هر یک از کارکنان رسمی، قراردادی و غیره از کتابخانه شرکت تسویه حساب بعمل می آید.
2-4- افرادی که در شرکت برق منطقه ای مازندران از طرف شرکتهای وابسته، خدماتی مشغول به کار می باشند، از خدمات کتابخانه استفاده مینمایند.
3-4- کارکنان رسمی تا پایان اشتغال، کارکنان غیر رسمی شامل کارکنان ساعتی و قراردادی تا پایان زمان قرارداد مربوطه.
4-4- دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طرف قرارداد با کتابخانه شرکت برق منطقه ای مازندران ضمن ارائه گواهی از محل اشتغال به تحصیل و اصل کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه بهره مند خواهند بود.
تبصره 2: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پس از اتمام زمان دانشجوئی هر دانشجو، با این کتابخانه تسویه حساب نمایند.
5-4- کلیه مشاوران، پژوهشگران و کارکنان بخش دولتی و یا خصوصی که با کتابخانه شرکت برق منطقه ای مازندران طرف قرارداد نیستند با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه با امضا بالاترین مقام سازمان می توانند از امکانات و خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

بروز رسانی: 1397/11/23 - 09:21
بازدید: 2480