پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

پایگاه خبری روابط عمومی

پایگاه خبری روابط عمومی

وظایف دفتر روابط عمومی

  • دریافت ، تجزیه و تجلیل و رسیدگی نظرها و خواسته های مردم و مشترکان برق و ارایه به مدیریت
  • طرح ریزی و اجرای اقدامات ارتباطی کارشناسانه و مستمر جهت انتقال سیاست ها و خط مشی و فعالیت ها شرکت به گروه ها و افرادی که به نحوی برای شرکت اهمیت دارند
  • مراقبت ، نظارت ، بررسی و شناخت عقاید ، نظرات ، خواسته ها و گرایش های افراد و گروه ها در مورد مسایل مربوط به سازمان و ارایه پیشنهادهای کارشناسانه به مدیریت در این زمینه ها جهت اخذ تصمیم مقتضی
  • بررسی و کشف اثرات اجرای اقدامات شرکت برروی گروه ها وتجزیه وتحلیل پیش بینی واکنش مردم در هنگام اجرای سیاست ها در جهت اقدامات و آماده سازی بیشتر سازمان
  • پیشنهاد جهت تصحیح آن بخش از خط مشی ها ، سیاست ها و روش ها که در تضاد و تقابل با منافع گروه ها و یا عمومی مردم قراردارد و موجب عکس العمل مخرب خواهد شد و ارایه راه حل های عملی همراه با دلایل و مستندات
  • پیشنهاد برنامه ها و روش های تازه که هم در جهت منافع و علایق همگان و هم در جهت منابع شرکت باشد
  • تدوین مکانیزمی برای دریافت بازخورد و انعکاس آن به مسئولین مربوطه
  • استفاده از تکنیک های نوین در راستای تعامل با رسانه ها و همچنین تهیه و تدوین خبرها و گزارش ها و بهره گیری از ICT برای افزایش اثربخشی اطلاع رسانی و سرعت انعکاس آن
  • برقراری تعامل دو سویه در درون و برون سازمان با استفاده از تکنولوژی نوین

 


 

تلفن مستقیم دفتر: 33353008-011
داخلی: 3209
پست الکترونیک: pr@mazrec.co.ir 


راهبر سایت: هدیه میرزایی (داخلی: 3274)

بروز رسانی: 1400/03/19 - 14:19
بازدید: 5002