مسئول و اعضای امور

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی:‌ مرضیه رحمانی جویباری                                                    

سمت : رییس گروه رسیدگی به شکایات                                      
محل خدمت: دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
متولد: ‌1349

 نام و نام خانوادگی: محبوبه اسبوچین
سمت: کارشناس حقوقی - کارشناس رسیدگی به شکایات
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
متولد: 1361

 نام و نام خانوادگی: سیده زهرا مرادی پهنه کلائی
سمت: فعالیت های امور اداری
مدرک : کارشناسی کتابداری
متولد : 1366

بروز رسانی: 1398/04/10 - 07:39
بازدید: 1632