پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

تفویض اختیار

دفتر حقوقی

نمونه تفویض اختیار
بدینوسیله به شما نمایندگی داده می شود که با اختیارات زیر ، شخصآ با رعایت کلیه قوامین ، مقررات ، صرفه و صلاح شرکت و یا یکی از وکلا یا کارشناسان حقوقی برای انجام منظور ذیل با تفویض اختیار لازم تعیین و اقدام نمایند .
- طرح دعاوی حقوقی و جزایی از طرف شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز پاسخگویی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت
- مراجعه به کلیه دوایر اداری دولتی – مراجع قضایی و انتظامی – دادسرا ها و دادگاههای عمومی و انقلاب – تجدید نظر – دیوان عالی کشور – اجرای احکام  محاکم و دادسرا ها –ادارات ثبت – دیوان  عدالت اداری – ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف – استرداد سند تعیین جاعل – توکیل غیر – تعیین مصدق و انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری – طرح دعوی خسارت – دعوی شخص ثالث و دفاع از دعوی – ورود ثالث – دعوی تقابل – دفاع از دعوی نامبرده – تقاضای  صدور اجرائیه – تعقیب عملیات اجرایی – تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت و پاسخگویی به دعاوی مذکور
- انجام حمایت و معاضدات قضایی از مسئول و همکاران شرکت
- ارجاع اسناد مالی ( اسناد قطعی خرید زمین ، ترک دعوی ، نظریه کارشناسان خسارات مسیر خط ) به امور مالی جهت پرداخت.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

بروز رسانی: 1396/03/07 - 11:17
بازدید: 1873