/ زیر سایت ها / معاونت بهره برداری / امور دیسپاچینگ / تلفن های معاونت ها و دفاتر شرکت

تلفن های معاونت ها و دفاتر شرکت

امور دیسپاچینگ

پیش شماره استان مازندران: 011

واحد
تلفن
فکس
تلفنخانه 18-33360612  
دبیرخانه   33360803
33353942
33353943
33362087
33368029
33362081
سیستم تلفن گویا 33364249 (سه خط)  
مدیرعامل
دفتر مدیرعامل 2-33360801 33360802
دفتر مدیر حراست 33363401 33361935
دفتر مدیر روابط عمومی 33353008  
واحد ارتباطات مردمی 33364249  
اداره حقوقی 33353948  
پایگاه مقاومت بسیج 33352471  
تبلیغات اسلامی 33328871  
دفتر گزینش 33353949  
معاونت بهره برداری
دفتر معاونت انتقال 33353349  
دفتر فنی انتقال 33353350  
معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
دفتر معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 33362082  
دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات ICT 33362854  
دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات - گروه GIS و آمار 33362853  
معاونت نیروی انسانی
دفتر معاونت نیروی انسانی 33368028  
مدیر دفتر برنامه ریزی 33367566  
معاونت طرح و توسعه
دفتر معاونت طرح و توسعه 33362904  
مجری پستهای انتقال 33353004  
مجری خطوط انتقال 33352474  
معاونت مالی و پشتیبانی
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی 33362080  
مدیر امور مالی و ذیحسابی 33360805  
معاون مدیر امور مالی 33353007  
مدیر امور بازرگانی 33363206  
امور خدمات 33353951  
فروشگاه تعاونی 33244958  

مشاور فنی مدیر عامل

دفتر مشاور فنی مدیر عامل 33352477
بروز رسانی: 1399/12/03 - 11:57
بازدید: 7130