پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

تعیین خسارت

خدمات و تعرفه ها

 

1- مدعی یامدعیان خسارت دیده باید به مجری پروژه  یانماینده وی درحوزه معاونت طرح وتوسعه به نشانی ساری – میدان امام (ره) – شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان یا صندوق پستی 188 – تلفن 33362904- 011 ودورنویس   33360803 – 011 مراجعه،مکاتبه یا تماس تلفنی حاصل فرمایند.
2-تعیین زمان بازدید ازمحل خسارت دیده توسط مجری
3-   بازدید ازمحل خسارت دیده باتفاق مجری – پیمانکار وشخص خسارت دیده
4- درصورت تایید خسارت  ،تنظیم صورتجلسه توسط مجری وارسال به دفتر حقوقی و درصورت عدم تایید پاسخگویی به متقاضی       حداکثر مدت زمان انجام کار : 10  روز
5-بررسی صورتجلسات دریافت شده ازمجریان معاونت طرح وتوسعه        حداکثر مدت زمان انجام کار : 2  روز
6-  ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی ودریافت نظریه مربوطه       حداکثر مدت زمان انجام کار : 8  روز
7-  اگرصورتجلسه مورد تائید دفترحقوقی باشد ونیاز به تنظیم سند ترک دعوا داشته باشد سند به دفتر خانه اسناد رسمی ارسال وپس ازدریافت سند ازدفترخانه به امورمالی ارسال می گردد درغیر اینصورت پس ازدریافت نظریه ، مستقیما"  برای پرداخت به امورمالی ارسال می گردد.              
   حداکثر مدت زمان انجام کار : 10  روز
8-بررسی وصدور اسناد توسط اداره تنظیم لیست وصدور اسناد         حداکثر مدت زمان انجام کار : 4  روز
9-  بررسی اسناد توسط اداره ممیزی          حداکثر مدت زمان انجام کار : 3  روز
10-  تامین اعتبار وصدور چک            حداکثر مدت زمان انجام کار : 7  روز

جمع کل زمان انجام کار : 44 روز

توضیحات :
1-  در مرحله 5 اگر صورتجلسات دریافت شده ازمجریان معاونت طرح وتوسعه مورد تائید دفترحقوقی نباشد برای رسیدگی مجدد به واحد مربوطه ارسال می گردد .
  حداکثر مدت زمان انجام کار : 10  روز
2-  درمرحله 8  اگر سند دریافت شده ازدفترحقوقی مورد تائید اداره تنظیم لیست نباشد برای رسیدگی مجدد به واحد مربوطه ارسال می گردد .
3-درمرحله 9  اگر سند دریافت شده ازدفترحقوقی مورد تائید اداره ممیزی نباشد برای رسیدگی مجدد به واحد مربوطه ارسال می گردد.

* مدارک و اسناد و اطلاعاتی که از افراد جهت این فرآیند و خدمت اخذ می گردد وفق مقررات محفوظ می ماند و صرفا در چهارچوب قوانین از آنها استفاده می شود.

 

بروز رسانی: 1396/12/22 - 11:12