پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

واحد ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE)

واحد ایمنی و بهداشت محیط کار

اهم وظایف 

  • انجام بازدیدهای مستمر و برنامه ای از کلیه ساختمان ها ، پست های انتقال نیرو و سایر تاسیسات شرکت و همچنین از محیط کاری کارکنان به منظور رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار ( ‌نور ،‌صدا ،‌گردو غبار ،‌سرما ،‌گرما و .. )‌ و تهیه گزارش و ارائه راه کارهای عملی مناسب جهت رفع نواقص .
  • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ایمنی و بهداشت محیط کار درواحدهای تحت پوشش .
  • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث و تهیه گزارش در خصوص علل حادثه و میزان خسارت وارده اعم از جانی و مالی و ارائه راه کارهای لازم جهت جلوگیری از حوادث مشابه .
  • تهیه و تنظیم لیست لوازم ایمنی ( فردی و گروهی ) و تأیید کیفیت لوازم مذکور به هنگام خرید .
  • انجام برنامه ریزی جهت آموزش های ایمنی به کارکنان شرکت با همکاری و هماهنگی دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش .
  • انجام بازدید از نحوه عملیات پیمانکاران تعمیرات خطوط و پست های انتقال و جلوگیری از ادامه کار به علت عدم استفاده کارکنان از لوازم ایمنی مناسب و عدم رعایت دستورالعمل های مربوط .
  • آگاهی از ریسک های ایمنی ، جنبه های زیست محیطی و کنترل عملیات های مرتبط حوزه های مربوطه .

 


 

تلفن تماس: 33391629 - 011
تلفن داخلی: 3521
راهبر سایت: مجید قاسمی ملکشاه

 

بروز رسانی: 1398/01/24 - 12:24
بازدید: 2643