پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

خرید املاک

خدمات و تعرفه ها

 

1 -  دعوت ازمالک زمین پس ازانجام تشریفات قانونی توسط دفتر حقوقی
2 -  مالک باید شناسنامه و اسناد زمین را همراه خود داشته باشد .
3 -  ارجاع به کارشناس رسمی برای  ارزیابی زمین توسط دفترحقوقی
      حد اکثرزمان انجام کار : 7 روز
4 -  اعلام نتیجه  ارزیابی به مالک زمین توسط دفتر حقوقی  
      حد اکثرزمان انجام کار : 5  روز
5 -  ارجاع به هیات کارشناسی رسمی درصورت عدم موافقت مالک   
      حد اکثرزمان انجام کار : 10 روز 
6 -  تنطیم سند در دفترخانه اسناد رسمی درصورت پذیرش مالک  
      حد اکثرزمان انجام کار : 30 روز 
7 -  دریافت سند وتنظیم اسناد ومدارک و ارسال به امورمالی 
      حد اکثرزمان انجام کار : 2 روز 
8 -  بررسی اسناد و مدارک توسط اداره تنظیم لیست -  اداره ممیزی 
      حد اکثرزمان انجام کار : 7  روز 
9 -  تامین اعتبار وصدور چک 
      حد اکثرزمان انجام کار : 7  روز

جمع کل زمان انجام کار : 68 روز

توضیحات:
1 - درصورت عدم توافق درمرحله 5 موضوع به اعمال ماده 9 لایه قانونی منجر خواهد شد .
2 -  درهر مرحله از بررسی درامورمالی ، اگر اسناد و مدارک ناقص ویا مورد تایید امورمالی نباشد به دفترحقوقی برگشت داده می شود و مجددا" فرآیند انجام کار تکرار خواهد شد.

* اسناد، مدارک و اطلاعاتی که در این فرآیند اخذ می گردد ، محفوظ می ماند و صرفا در چهارچوب مقررات از آنها استفاده ی قانونی خواهد شد.

 

بروز رسانی: 1396/12/22 - 11:06