شورای ارتقاء سلامت کارکنان

شورای ارتقاء سلامت کارکنان
چاپ

کارگروه: شورای ارتقای سلامت                                                                                                                 

آرمان: برق منطقه‌ای مازندران سرآمد در مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت

ماموریت : تدوین، پشتیبانی و پایش سیاست‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه های مرتبط با کلیه مولفه های جامع موثر بر سلامت

فرصت ها :

 

استراتژی ها :

 

گلوگاه ها :

  

شایستگی ها :                                                                                 

 

  ارزش ها:

پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری

حفظ کرامت انسانی           

حفظ محیط زیست                                                                                                                                   


بروز رسانی: 1396/11/23 - 12:52
بازدید: 3571