اطلاعیه پذیرش سرمایه گذاری (واحد جلب مشارکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)

اطلاعیه ها
1396/03/01 - 11:11
توسط: مدیر سیستم
چاپ

در اجرای سیاستهای اصـل 44 قـانون اساسـی و بـه منظـور بهبـود بهـره وری و حفاظـت محیط زیست، صنعت برق استانهای مازندران و گلستان از احداث مولدهای مقیاس کوچک در کارخانجات، شهرک ها و نواحی صنعتی، بیمارستانها، مجموعـه هـای مـسکونی، آموزشـی، تجاری، اداری، ورزشی، وتفریحی و همچنین تولید برق مستقل که سوخت اصلی آنهـا گـاز طبیعی است، حمایت مینماید؛  از جمله با عقد قرارداد پنج ساله نسبت به خرید تضمینی برق از آنان مطابق شرایط زیر اقدام می نماید:

1- متوسط نرخ پایه تبدیل انرژی برای عقد قرارداد تبدیل انرژی در سال 1395 برای اتـصال در « شبکه فشارمتوسط » حداقل 996 ریال بعلاوه نرخ معادل 0/2 متـر مکعـب گـاز طبیعـی و«شبکه فشار ضعیف » حداقل 1086 ریال بعلاوه نرخ معادل 0/2 متـر مکعـب گـاز طبیعـی خواهد بود.

تبصره 1- بخش تبدیل انرژی درقیمت تضمینی هر ساله با توجه به نرخ تورم (شاخص قیمت خرده فروشی اعلامی بانک مرکزی ) و نرخ برابری ارز افزایش می یابد.

تبصره 2- سرمایه گذار مجاز است، چناچه بازده موثر مولد وی بیشتر از این میزان باشـد (از جمله مولدهای تولید همزمان برق و انرژی) قرارداد تضمینی برق بر اساس بـازده الکتریکـی مؤثر مولد خود منعقد نمایند.

 

2- مطابق آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، هزینه های عمومی برقراری انـشعاب آن دسـته از مشترکینی که اقدام به تولید برق نمایند به میزان ظرفیـت مـورد درخواسـت و بـه قیمـت روز عودت داده میشود.مشترکین تولید کننده برق از انشعاب پشتیبان به میـزان ظرفیـت مطمـئن مولد، بدون پرداخت هزینه انشعاب و با تعرفه عادی خرید برق از شبکه بهرمند میشوند.

 

از کلیه علاقمندان دعوت بعمل میآید، جهت کسب اطلاعات بیشتر ضمن مراجعه بـه سـایت این شرکت به آدرس:

www.mazrec.co.ir/dg

و یا تماس با شماره تلفن 01133355268 درخواست خود را به حـوزه طـرح تولیـد پراکنده واقع در مازندران، ساری، میدان امام(ره) صندوق پـستی 188 معاونـت همـاهنگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان تحویل نمایند.

 

بازدید: 3131