مشاور جوان مدیر عامل

امور جوانان
چاپ

دستیار مدیرعامل در امور جوانان

نام و نام خانوادگی: معصومه خنکدار
تاریخ تولد: 64/2/7
میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – آینده پژوهی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم و فنون مازندران
تاریخ استخدام: 87/2/10
واحد محل خدمت: معاونت منابع انسانی - دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

سوابق اجرایی و مسئولیتها:
کارشناس نظام های مدیریتی - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 87/2/10 تا 94/2/29
رئیس گروه کارشناسان نظام های مدیریتی- شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 94/2/29 تاکنون

شرح وظایف:
- تشکیل کمیته راهبردی گروه مشاوران جوان وپیگیری انتصاب اعضاو نیز تعیین نهایی دستور جلسات کمیته
- تقسیم کار موضوعات، مسائل و طرح های محوله به اعضای کمیته و کارگروه ها
- ارائه مشاوره های موثر به مدیران ارشد شرکت با استفاده از خروجی جلسات کمیته و کارگروهها
- پیگیری خواسته ها و نیاز های جوانان از واحدها و مسئولین ذیربط
- برگزاری جلسات متعدد با لایه های مختلف جوانان شرکت و هم اندیشی بروز با ایشان
- معرفی جوانان موفق به مدیران ارشد جهت استفاده در سطوح مختلف سازمانی خصوصا مدیریت شرکت
- تعامل و ارتباط موثر و بروز با مشاوران جوان شرکتهای دیگر و استفاده از تجربیات آنان
- مشارکت مشاور جوان در جلسات تصمیم سازی شرکت از قبیل شورای معاونین ، شورای فرهنگی و کمیته های راهبردی
شرکت
- تاکید بر وقت شناسی و حضور بهنگام جوانان در محل کار و حضور در جلسات و گردهمایی


تماس:
داخلی: 3075
تلفن محل کار: 33352476
پست الکترونیک:

بروز رسانی: 1398/11/27 - 17:27
بازدید: 1800