پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / اولین مانوردورمیزی اطفای حریق و همزمان مانور ممیزی بامشارکت دفترمدیریت استراتژیک وبهروری_دفتر پدافند_دفترروابط عمومی دفتر اچ اس ی

اولین مانوردورمیزی اطفای حریق و همزمان مانور ممیزی بامشارکت دفترمدیریت استراتژیک وبهروری_دفتر پدافند_دفترروابط عمومی دفتر اچ اس ی

گزارش تصویری