رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق کشور

گزارش تصویری
چاپ