پرتال شرکت برق منطقه‌ای مازندران

/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه دفتر تحقیقات با اساتید دانشگاها درمورد موضوعات تحقیقاتی درسال 1400

جلسه دفتر تحقیقات با اساتید دانشگاها درمورد موضوعات تحقیقاتی درسال 1400

گزارش تصویری