خرد جمعی انجمن خبرگی پست و فهرست بها سال 1400

اخبار و رویدادها
1400/01/15 - 13:17
چاپ
خرد جمعی انجمن خبرگی پست و فهرست بها سال 1400

نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادی انجمن خبرگی پست شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در خصوص فهارس بهای پست های انتقال و توزیع سال1399، پس از بررسی در شرکت توانیر مورد تایید و اصلاحات در فهارس بهای پست های انتقال و توزیع سال 1400 لحاظ و ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای مازندران وگلستان، علی رضایی دبیر انجمن خبرگی پست، از تایید و ابلاغ نقطه نظرات اصلاحی و پیشنهادی انجمن خبرگی پست شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در 6 آیتم فهارس بهای پست های انتقال و توزیع سال 1400 خبر داد.

دبیر انجمن خبرگی پست، تاکید دارد این اتفاق مبارک دانشی نتیجه خردورزی و تفکر نقادانه اعضای محترم انجمن خبرگی پست می باشد که صنعت برق کشور از نتیجه آن بهره مند شده است.

یادآور می شود در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 10 انجمن خبرگی در 10 حوزه فعالیت های کلیدی فعالیت دارد. 

با فعالسازی انجمن های خبرگی در حوزه فعالیت های کلیدی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، شاهد تعاملات ارزنده خبرگان جوان و پیشکسوت در تسهیم دانش و تجربیات، توسعه خردورزی، خلاقیت و نوآوری، همچنین تفکر نقادانه به رویه، فرایند و فعالیت های موجود هستیم.

 

بازدید: 205