حضور مدیر سابق امور انتقال مرکز مازندران در انجمن خبرگی بهره برداری

اخبار و رویدادها
1399/12/10 - 08:05
چاپ
حضور مدیر سابق امور انتقال مرکز مازندران در انجمن خبرگی بهره برداری

 مهندس سیدحسن عباسیه کهن در جلسه انجمن خبرگی بهره برداری حضور یافت.

انجمن خبرگی بهره برداری از 10 انجمن خبرگی فعال در شرکت برق منطقه ای می باشد. در انجمن خبرگی افراد خبره جوان و پیشکسوت در یک حوزه دانشی به واسطه تسهیم دانش و تجارب خود با هم و از هم می آموزند و در مسیر حرفه ای خود رشد می کنند.

مهندس سیدحسن عباسیه از مدیران خبره در امور بهره برداری بودند که در پاییز سال جاری بازنشست شدند. به منظور بهره مندی از تجارب و دانش ایشان در حوزه بهره برداری، انجمن خبرگی بهره برداری نسبت به دعوت ایشان جهت ارائه تجربه اقدام نمود.

بازدید: 368