حضور مدیریت عامل در مرکزارتباط مردم و دولت سامد

گزارش تصویری
چاپ