فعال سازی انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

اخبار و رویدادها
1399/04/22 - 11:31
چاپ
فعال سازی انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

 در راستای تحقق چشم انداز تبدیل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به یک سازمان یادگیرنده، استقرار نظام مدیریت دانش و فعال سازی انجمن های خبرگی  از مهمترین اقدامات در دستیابی به این اهداف می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان، دبیرخانه مدیریت دانش شرکت با همکاری معاونین و مدیران محترم، با شناسایی و معرفی جوانان و پیشکسوتان خبره در حوزه های دانشی فعالیت های کلیدی (سه معاونت: برنامه ریزی و تحقیقات، طرح و توسعه، بهره برداری) نسبت به راه اندازی 8 انجمن خبرگی اقدام نموده است.

اهداف تشکیل این انجمن آگاهی نسبت به شایستگی و توانمندی خبرگان (جوان و پیشکسوت)، جلب مشارکت خبرگان، بهره مندی از خردجمعی خبرگان در تصمیم سازی، خلق دانش جدید، حل مسائل و چالش های شناسایی شده، تسهیم دانش و تجربیات در سطح شرکت،کمک به غلبه بر فشارهای ناشی از سلسله مراتب سازمانی، استفاده از تخصص های خبرگان خارج از سازمان (پیمانکار- مشاور- دانشگاه و ...)، توسعه توانمندی حرفه ای خبرگان از طریق تعامل در انجمن، وایجاد حس تعلق سازمانی در کارکنان، ایجاد ارزش افزوده، فرصت و ظرفیت های جدید در شرکت می باشد.

از وظایف وفعالیت انجمن خبرگی ،شناسایی جوانان و پیشکسوتان خبره و دعوت به مشارکت، بررسی چالش ها و مسائل شرکت و ارائه راه حل، خلاقیت، نوآوری و بهبود در رویه های موجود، ارزیابی و صحه گذاری تجربه ها، تشکیل و فعال سازی تیم استخراج دانش، مشارکت در ثبت درس آموخته پروژه، برگزاری نشست های یادگیری از تجربه، پیشنهاد و نظارت بر منتورینگ، پیشنهاد دوره  ای آموزشی برای کارشناسان و مدیران حوزه دانشی، تعامل با انجمن های خبرگی درون و بیرون شرکت را میتوان برشمرد.

عناوین انجمن های خبرگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ،1- انجمن خبرگی پست2- انجمن خبرگی خط3- انجمن خبرگی مخابرات و اسکادا4- انجمن خبرگی  برنامه ریزی وکنترل شبکه 5- انجمن خبرگی بهره برداری 6- انجمن خبرگی بهره برداری- خط 7- انجمن خبرگی بهره برداری- پست8- انجمن خبرگی بهره برداری-رلیاژ می باشد.

شایان ذکر است: "روش اجرای فعالیت انجمن های خبرگی" به عنوان تجربه منحصر به فرد در سطح صنعت برق در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد که پس از تایید و تصویب ابلاغ خواهد شد.

  

بازدید: 425