معاونت بهره برداری

حوزه معاونت بهره برداری
چاپ

سامانه جمع آوری اطلاعات ایستگاه های برق


ماموریت معاونت بهره برداری

      نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت بمنظور حفظ و آمادگی شبکه و تامین برق مطمئن و مستمر استانهای مازندران و گلستان و تبادل انرژی با شبکه سراسری


نمونه وظایف

حفظ پایایی شبکه با مدیریت:

 

دفاتر ، امورها و ادارات تحت پوشش

 


تلفن مستقیم :  33353349-011
داخلی : 3501 

راهبر سایت: مجید قاسمی ملکشاه

بروز رسانی: 1398/09/16 - 08:19
بازدید: 6466