/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / جلسه معاون مدیرکل روابط عمومی توانیر با مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

جلسه معاون مدیرکل روابط عمومی توانیر با مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان

گزارش تصویری