/ زیر سایت ها / حوزه مدیرعامل / پایگاه خبری روابط عمومی / گزارش تصویری / بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان از مراحل اجرایی ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران وگلستان از مراحل اجرایی ایستگاه 400 کیلوولت ناریوران

گزارش تصویری